Procedura : 2015/2760(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0683/2015

Teksty złożone :

B8-0683/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0270

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 166kWORD 84k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE559.052v01-00
 
B8-0683/2015

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Jemenie (2015/2760(RSP))


Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Andi Cristea, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Sergio Gutiérrez Prieto, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Emilian Pavel, Cătălin Sorin Ivan, Damian Drăghici, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, Arne Lietz, Liliana Rodrigues w imieniu grupy S&D

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Jemenie (2015/2760(RSP))  
B8‑0683/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Jemenu z dnia 20 kwietnia 2015 r.,

–       uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Jemenu, w szczególności rezolucję 2201 z dnia 15 lutego 2015 r. i rezolucję 2216 z dnia 14 kwietnia 2015 r.,

–       uwzględniając uwagi na temat Jemenu wygłoszone przez zastępcę sekretarza generalnego ONZ do spraw humanitarnych Stephena O’Briena w dniu 25 czerwca 2015 r.,

–       uwzględniając wspólne oświadczenie w sprawie kryzysu w Jemenie wydane przez wiceprzewodniczącą Komisji/ wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federikę Mogherini i komisarza ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christosa Stylianidesa w dniu 3 lipca 2015 r.,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że obecny kryzys w Jemenie jest wynikiem tego, iż kolejnym rządom nie udało się zaspokoić uzasadnionych dążeń narodu jemeńskiego do demokracji, rozwoju gospodarczo-społecznego, stabilności i bezpieczeństwa; mając na uwadze, że nieudana transformacja po rezygnacji wieloletniego prezydenta Aliego Abdullaha Saleha na rzecz wiceprezydenta Abd Rabu Mansura Hadiego stworzyła warunki do wybuchu gwałtownego konfliktu z powodu niesformowania pluralistycznego rządu i niedokonania uczciwego podziału władzy oraz z powodu ciągłego braku reakcji na liczne napięcia międzyplemienne w kraju, powszechny brak bezpieczeństwa i paraliż gospodarczy;

B.     mając na uwadze, że te braki stworzyły warunki do rozwoju bojówek tworzonych przez pochodzących z północy kraju Hutich, którzy wykorzystali próżnię w systemie rządów i bezpieczeństwa i we wrześniu 2014 r. opanowali stołeczne miasto Sana, i od tego czasu dokonali poważnych zdobyczy w całym kraju z pomocą i przy współudziale sił lojalnych wobec byłego prezydenta Saleha, czego skutkiem było uwięzienie przeciwników politycznych oraz ataki na główne skupiska ludności takie jak Aden i Taiz; mając na uwadze, że w wyniku tego prawowity prezydent Jemenu Abd Rabu Mansur Hadi zbiegł do Arabii Saudyjskiej i od tego czasu przebywa w Rijadzie;

C.     mając na uwadze, że w reakcji na postępy Hutich i w odpowiedzi na prośbę prezydenta Hadiego w dniu 26 marca 2015 r. koalicja państw arabskich pod przywództwem Arabii Saudyjskiej rozpoczęła w Jemenie operację „Decydująca Burza”, przemianowaną później na operację „Przywrócenie Nadziei”, aby odzyskać tereny zajęte przez Ansar Allah (główną bojówkę Hutich), przywrócić prezydenta Hadiego do władzy oraz zapewnić bezpieczeństwo i stabilność w kraju; mając na uwadze, że mimo intensywnego bombardowania pozycji Hutich dotychczas nie udało się osiągnąć tych celów; mając jednak na uwadze, że interwencja ta doprowadziła do pogorszenia już i tak krytycznej sytuacji humanitarnej; mając na uwadze, że od rozpoczęcia działań wojennych zginęło ponad 3 000 osób, a ponad 10 000 odniosło rany;

D.     mając na uwadze, że oprócz ataków lotniczych Arabia Saudyjska wprowadziła blokadę morską Jemenu, co przyniosło dramatyczne skutki – 22 miliony ludzi, tj. prawie 80% ludności, pilnie potrzebuje żywności, wody i środków medycznych; mając na uwadze, że transport pomocy humanitarnej i towarów w kraju jest poważnie utrudniony z powodu blokady dróg, walk i ogólnego braku bezpieczeństwa; mając na uwadze, że ONZ ogłosiła kryzys humanitarny najwyższego stopnia w Jemenie i ostrzegła, że kraj ten znajduje się o krok od klęski głodu;

E.     mając na uwadze, że konflikt poważnie dotknął 9,9 miliona dzieci, przy czym od marca 2015 r. 279 dzieci straciło życie, a 402 odniosło rany; mając na uwadze, że z powodu zamknięcia szkół ze względu na konflikt co najmniej 1,8 miliona dzieci straciło dostęp do nauki, co naraża je na większe ryzyko rekrutacji lub wykorzystania przez grupy zbrojne oraz na inne formy niegodziwego traktowania;

F.     mając na uwadze, że według szacunków UNICEF-u ponad pół milionowi dzieci w wieku poniżej pięciu lat zagraża poważne ostre niedożywienie, a 1,2 miliona dzieci poniżej piątego roku życia zagrożonych jest umiarkowanym ostrym niedożywieniem, co oznacza blisko dwukrotny wzrost od początku kryzysu;

G.     mając na uwadze, że system opieki zdrowotnej znajduje się na skraju załamania, a przerwanie szczepień powoduje, że około 2,6 miliona dzieci poniżej 15 lat zagrożonych jest zachorowaniem na odrę, a około 2,5 miliona dzieci – zachorowaniem na biegunkę, potencjalnie śmiertelną chorobę, która szybko się rozprzestrzenia w okresach konfliktów i przesiedlania ludności; mając na uwadze, że rośnie liczba przypadków dengi, choroby przewlekłe nie są leczone, dostawy podstawowych środków medycznych i personel medyczny nie mogą dotrzeć do osób, które ich potrzebują;

H.     mając na uwadze, że po atakach lotniczych pod dowództwem Arabii Saudyjskiej, które trafiły w obiekty Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Sadzie, powodując poważne szkody, sekretarz generalny Ban Ki-Moon wezwał do przeprowadzenia dochodzenia;

I.      mając na uwadze, że Al-Kaida Półwyspu Arabskiego (AQAP) zdołała odnieść korzyści w wyniku pogorszenia sytuacji politycznej i stanu bezpieczeństwa w Jemenie, rozszerzając zasięg swej obecności oraz zwiększając liczbę i skalę zamachów terrorystycznych;

J.      mając na uwadze, że tzw. Państwo Islamskie (IS)/ Daisz ugruntowało swoją obecność w Jemenie i przeprowadza zamachy terrorystyczne na meczety szyickie, w których giną setki ludzi; mając na uwadze, że oczekuje się, iż AQAP i IS/ Daisz wykorzystają brak bezpieczeństwa w Jemenie, by zwiększyć swoje zdolności i zaplanować ataki przeciwko jemeńskim siłom bezpieczeństwa, Hutim i obecności Zachodu;

K.     mając na uwadze, że trwająca wojna i ekspansja AQAP i IS/ Daisz w Jemenie stanowią bezpośrednie zagrożenie dla stabilności i bezpieczeństwa innych państw w regionie oraz dla UE i światowej społeczności międzynarodowej;

L.     mając na uwadze, że specjalny wysłannik Sekretarza Generalnego ONZ do Jemenu Ismail Ould Szejk Ahmed kontynuuje negocjacje ze wszystkimi stronami, aby doprowadzić do wstrzymania walk ze względów humanitarnych; mając na uwadze, że Oman, który nie przystąpił do operacji „Decydująca Burza”, przemianowanej później na operację „Przywrócenie Nadziei”, i który utrzymuje bliskie stosunki z obiema głównymi stronami konfliktu, prowadzi wysiłki dyplomatyczne w regionie, aby osiągnąć zawieszenie broni;

M.    mając na uwadze, że po rozpoczęciu wojny w Jemenie Stare Miasto w Sanie, obiekt światowego dziedzictwa UNESCO, ucierpiało w wyniku nalotu bombowego; mając na uwadze, że w efekcie wiele zabytków, pomników, muzeów, stanowisk archeologicznych i miejsc kultu zostało nieodwracalnie uszkodzonych lub zniszczonych;

N.     mając na uwadze, że z wielu względów Jemen jest bliżej Europy niż kiedykolwiek przedtem, przede wszystkim dlatego, iż wielu uchodźców jemeńskich –razem z ludnością z Rogu Afryki, która osiedliła się w ostatnich latach w Jemenie – będzie teraz ubiegać się o azyl w Europie, a pod drugie dlatego, że brak stabilności w Jemenie stwarza podatny grunt dla szkolenia terrorystów, którzy przeprowadzają ataki w państwach europejskich (jak było w przypadku Charlie Hebdo w Paryżu);

1.      potwierdza swoje zdecydowane poparcie dla jedności, suwerenności, niezależności i integralności terytorialnej Jemenu oraz stoi u boku narodu jemeńskiego;

2.      jest poważnie zatrwożony gwałtownie pogarszającą się sytuacją polityczną, stanem bezpieczeństwa i sytuacją humanitarną w Jemenie oraz nalega na wszystkie strony konfliktu, by zgodziły się na wstrzymanie walk ze względów humanitarnych – przynajmniej w okresie obecnego świętego miesiąca islamskiego, ramadanu, aby umożliwić dostarczenie ludności rozpaczliwie potrzebnej pomocy – jako pierwszy krok w kierunku trwałego zawieszenia broni, które powinno przygotować grunt do wynegocjowania rozwiązania politycznego; wyraża głęboką troskę o około 13 milionów osób w Jemenie narażonych na kryzys bezpieczeństwa żywnościowego oraz 9,4 miliona, które mają niewystarczający dostęp do wody lub nie mają go wcale;

3.      potępia destabilizujące i gwałtowne jednostronne działania podejmowane przez Hutich i jednostki zbrojne lojalne wobec byłego prezydenta Saleha, zwłaszcza w miastach Aden i Taiz; potępia również ataki lotnicze prowadzone przez koalicję pod przywództwem Arabii Saudyjskiej i wprowadzoną przez nią blokadę morską Jemenu, które spowodowały śmierć tysięcy ludzi, pogłębiły destabilizację Jemenu, stworzyły warunki jeszcze bardziej sprzyjające ekspansji organizacji terrorystycznych i ekstremistycznych, takich jak IS/ Daisz i AQAP, i doprowadziły do pogorszenia już i tak krytycznej sytuacji humanitarnej;

4.      domaga się od wszystkich walczących stron natychmiastowego zaprzestania stosowania przemocy; domaga się od koalicji pod przywództwem Arabii Saudyjskiej natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Jemenu, co umożliwi całkowite wznowienie komercyjnego przywozu towarów do portów jemeńskich, aby uniknąć jeszcze poważniejszego głodu i braków, w szczególności żywności, paliw i środków medycznych; wzywa wszystkie strony do podjęcia działań, aby sprawnie dostarczyć pomoc humanitarną do ludzi w potrzebie w każdym regionie kraju;

5.      apeluje w związku z tym do UE, państw członkowskich i USA o nasilenie presji na rząd Arabii Saudyjskiej, aby skoncentrował się jedynie na zatrzymywaniu i przeszukiwaniu pojedynczych statków, co do których istnieją uzasadnione przesłanki, by wierzyć, że przemycana jest na nich broń; wzywa państwa członkowskie, by wstrzymały jakikolwiek eksport broni przeznaczonej dla stron konfliktu, gdyż jest to nie do pogodzenia ze wspólnym stanowiskiem UE w sprawie kontroli wywozu broni;

6.      wzywa wszystkie strony do zapewnienia ochrony osób cywilnych i powstrzymania się od ataków na infrastrukturę cywilną, w szczególności placówki medyczne i sieci wodociągowe;

7.      nalega na wszystkie strony, by dotrzymywały zobowiązań wynikających z międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka oraz by w trybie pilnym zezwoliły pracownikom pomocy humanitarnej i podmiotom niosącym pomoc na nieograniczony dostęp, tak aby można było natychmiast udzielić podstawowej pomocy osobom w najtrudniejszej sytuacji;

8.      przypomina, że arbitralna odmowa dostępu pomocy humanitarnej i pozbawienie ludności cywilnej artykułów niezbędnych do przeżycia stanowią naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego;

9.      wzywa do przeprowadzenia niezależnego dochodzenia międzynarodowego w sprawie wszelkich domniemanych naruszeń międzynarodowych praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego;

10.    podkreśla, że możliwe jest jedynie polityczne, obejmujące wszystkie strony, osiągnięte w drodze negocjacji rozwiązanie konfliktu; wzywa w związku z tym wszystkie strony w Jemenie, by dążyły do rozwiązania sporów w drodze dialogu, kompromisu i podziału władzy prowadzącego do sformowania rządu jedności narodowej w celu przywrócenia pokoju, uniknięcia gospodarczego i finansowego upadku oraz zaradzenia kryzysowi humanitarnemu;

11.    wyraża pełne poparcie dla wysiłków ONZ i specjalnego wysłannika Sekretarza Generalnego ONZ do Jemenu Ismaila Oulda Szejka Ahmeda, mających na celu pośredniczenie w negocjacjach pokojowych między stronami; popiera wysiłki Omanu, by doprowadzić do zawieszenia broni między Hutimi i siłami lojalnymi wobec rządu Jemenu jako pierwszy krok w kierunku wynegocjowania rozwiązania politycznego;

12.    potępia w najostrzejszych słowach przeprowadzone przeze IS/ Daisz zamachy terrorystyczne na meczety szyickie w Sanie i w Sadzie, w których zginęło i odniosło rany setki ludzi, a także upowszechnianie ekstremistycznej sekciarskiej ideologii leżącej u podłoża tych przestępczych aktów;

13.    jest zaniepokojony zdolnością AQAP do wykorzystywania pogarszającej się sytuacji politycznej i stanu bezpieczeństwa w Jemenie; nalega na wszystkie strony konfliktu, by wykazały zdecydowane zaangażowanie i determinację w walce z grupami ekstremistycznymi i terrorystycznymi, takimi jak IS/ Daisz i AQAP, uznając ją za najwyższy priorytet; ostrzega, że wszelkie próby wykorzystania tych grup jako zastępców w walce z postrzeganymi wrogami przyniosą odwrotny skutek i przyczynią się jedynie do jeszcze większej niestabilności, przelewu krwi na tle religijnym i destabilizacji krajów ościennych;

14.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, parlamentom i rządom państw członkowskich, specjalnemu wysłannikowi Sekretarza Generalnego ONZ do Jemenu, rządom Jemenu i Królestwa Arabii Saudyjskiej, a także parlamentom i rządom państw Rady Współpracy Państw Zatoki i Ligii Państw Arabskich.

Informacja prawna