Förfarande : 2015/2760(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0683/2015

Ingivna texter :

B8-0683/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0270

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 157kWORD 68k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE559.052v01-00
 
B8-0683/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Jemen (2015/2760(RSP))


Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Andi Cristea, Victor Negrescu, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Nikos Androulakis, Sergio Gutiérrez Prieto, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Emilian Pavel, Cătălin Sorin Ivan, Damian Drăghici, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, Arne Lietz, Liliana Rodrigues för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Jemen (2015/2760(RSP))  
B8-0683/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av rådets slutsatser av den 20 april 2015 om Jemen,

–       med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Jemen, särskilt resolutionerna 2201 (2015) av den 15 februari 2015 och 2216 av den 14 april 2015,

–       med beaktande av de kommentarer om Jemen som FN:s biträdande generalsekreterare för humanitära frågor, Stephen O’Brien, gjorde den 25 juni 2015,

–       med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 3 juli 2015 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och kommissionens ledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, Christos Stylianides, om krisen i Jemen,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den nuvarande krisen i Jemen uppstod sedan flera på varandra följande regeringar misslyckades med att uppfylla det jemenitiska folkets rättmätiga förhoppningar om demokrati, ekonomisk och social utveckling, stabilitet och säkerhet. Den misslyckade övergången, efter det att den sedan länge sittande presidenten, Ali Abdullah Saleh, avgick till förmån för vice president Abd-Rabbu Mansour Hadi, skapade förutsättningar som fick en våldsam konflikt att bryta ut eftersom man inte fick till stånd en inkluderande regering och rättvis maktdelning och systematiskt ignorerade de många klankonflikterna runt om i landet, den utbredda osäkerheten och den ekonomiska förlamningen.

B.     Dessa misslyckanden skapade förutsättningar för ett genombrott för huthimilisen, hemmahörande i landets norra del, som utnyttjade det vakuum som uppstod kring landets ledning och säkerhet och i september 2014 intog huvudstaden Sana. Milisen har svept fram över hela landet och vunnit terräng sedan dess, bistådda och understödda av styrkor som är lojala mot f.d. presidenten Saleh, med följden att politiska motståndare fängslades och att större tätbefolkade områden såsom Aden och Taiz angreps. Jemens legitime president Abd-Rabbu Mansour Hadi flydde då till Saudiarabien och befinner sig sedan dess i Riyadh.

C.     Som en reaktion på huthiernas framfart och som svar på en begäran från president Hadi inledde en saudiarabiskt ledd koalition med arabstater den 26 mars 2015 Operation Decisive Storm, senare omdöpt till Operation Restoring Hopei Jemen för att återta de landvinningar som gjorts av Ansar Allah (den dominerande huthimilisen), för att återinrätta president Hadi på presidentposten och för att skapa säkerhet och stabilitet i landet. Dessa mål har ännu inte uppfyllts trots intensiva bombningar av huthiernas ställningar. Detta ingripande har i stället lyckats förvärra en redan svår humanitär situation. Över 3 000 människor har dödats och över 10 000 skadats sedan fientligheterna bröt ut.

D.     Vid sidan av luftangreppen har Saudiarabien också infört en sjöblockad mot Jemen som har haft förödande konsekvenser, med 22 miljoner människor – nästan 80 % av befolkningen – i akut behov av livsmedel, vatten och läkemedel. Vägspärrar, strider och allmän brist på säkerhet utgör ett allvarligt hinder för leveransen av humanitärt bistånd och varor inne i landet. FN har klassat den humanitära nödsituationen i Jemen till allra högsta krisnivå och varnat för att landet nu är väldigt nära hungersnöd.

E.     9,9 miljoner barn är allvarligt drabbade av konflikten och 279 barn har dödats och 402 skadats sedan mars 2015. Minst 1,8 miljoner barn har inte längre tillgång till utbildning då skolor, på grund av konflikten, har stängts vilket gör barnen ännu mer utsatta för rekrytering eller utnyttjande av väpnade grupper och för andra former av övergrepp.

F.     Unicef uppskattar att över en miljon barn under 5 år är i riskzonen för att utveckla allvarlig akut undernäring, och 1,2 miljoner barn under 5 år är i riskzonen för moderat akut undernäring – nästan en fördubbling sedan krisen började.

G.     Hälso- och sjukvårdsystemet är på väg att kollapsa då vaccinationstjänsterna har upphört, vilket innebär att omkring 2,6 miljoner barn under 15 år riskerar att få mässlingen och 2,5 miljoner riskerar att få diarré – en potentiellt dödlig sjukdom som snabbt sprids i samband med konflikter och befolkningsförflyttningar. Antalet fall av denguefeber ökar, kroniska sjukdomar behandlas inte och livsnödvändiga läkemedel och vårdpersonal hindras från att nå berörda personer.

H.     FN:s generalsekretare Ban Ki-moon har krävt en utredning efter det att saudiarabiskt ledda luftangrepp träffade lägret för FN:s utvecklingsprogram i Sana och orsakade betydande skador.

I.      Al-Qaida på Arabiska halvön har kunnat dra nytta av det försämrade politiska läget och säkerhetsläget i Jemen och ökat sin närvaro liksom antalet och omfattningen av sina terroristattacker.

J.      Den så kallade Islamiska staten (IS)/Daish har etablerat sig i Jemen och utfört terroristattacker mot shiitiska moskéer och dödat hundratals människor. Både al-Qaida på Arabiska halvön och IS/Daish förväntas utnyttja Jemens säkerhetsmässiga vakuum för att öka sin kapacitet och planera attacker mot jemenitiska säkerhetsstyrkor, huthier och västerländska mål i området.

K.     Det fortsatta kriget och det faktum att al-Qaida på Arabiska halvön och IS/Daish utökar sin verksamhet i Jemen utgör ett direkt hot mot stabiliteten och säkerheten i andra länder i regionen, och mot EU och hela det internationella samfundet.

L.     FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Jemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, fortsätter att förhandla med alla parter för att åstadkomma en ”humanitär paus”. Oman, som avstod från att delta i Operation Decisive Storm, senare omdöpt till Operation Restoring Hope, har goda relationer med båda huvudparterna i konflikten och leder regionala diplomatiska ansträngningar för att få till stånd en vapenvila.

M.    Efter krigsutbrottet i Jemen träffades Sanas gamla stadskärna, som finns upptagen på Unescos världsarvslista, i samband med ett bombanfall. Många historiska byggnader, monument, museum, arkeologiska platser och religiösa samlingsplatser, skadades eller förstördes och går inte att reparera.

N.     Jemen befinner sig av olika skäl närmare Europa än någonsin, först och främst för att många av de jemenitiska flyktingar och människor från Afrikas horn som har slagit sig ned i Jemen de senaste åren nu kommer att söka asyl i Europa, och för det andra för att det instabila läget i Jemen skapar en gynnsam grogrund för utbildning av terrorister som utför attacker i europeiska länder (som i fallet med Charlie Hebdo i Paris).

1.      Europaparlamentet upprepar sitt starka stöd för Jemens enhet, suveränitet, oberoende och territoriella integritet, och stöder Jemens folk.

2.      Europaparlamentet uttrycker allvarlig oro för den snabbt försämrade politiska, säkerhetsmässiga och humanitära situationen i Jemen, och uppmanar alla sidor i konflikten att enas om en humanitär paus, åtminstone under muslimernas heliga månad Ramadan, så att det bistånd befolkningen så desperat behöver kan tillhandahållas och som ett första steg mot en varaktig vapenvila som borde kunna bereda vägen för en politisk förhandlingslösning. Parlamentet uttrycker allvarlig oro över de 13 miljoner människor i Jemen som står inför en livsmedelsförsörjningskris, och de 9,4 miljoner som har liten eller ingen tillgång till vatten.

3.      Europaparlamentet fördömer de destabiliserande, våldsamma och ensidiga åtgärder som vidtagits av huthierna och de militära styrkor som är lojala mot före detta presidenten Saleh, särskilt i städerna Aden och Taiz. Parlamentet fördömer även luftangreppen från den saudiarabiskt ledda koalitionen samt sjöblockaden som man har infört mot Jemen och som har krävt tusentals dödsoffer och ytterligare destabiliserat Jemen, skapat bättre förutsättningar för en utbredning av terrorist- och extremistorganisationer såsom IS/Daish och al-Qaida på Arabiska halvön och förvärrat en redan allvarlig humanitär situation.

4.      Europaparlamentet uppmanar alla stridande parter att omedelbart upphöra med våldshandlingarna. Parlamentet uppmanar kraftfullt den saudiarabiskt ledda koalitionen att omgående häva sjöblockaden mot Jemen så att den kommersiella importen till Jemens hamnar kan återupptas fullt ut för att undvika ännu värre hungersnöd och brist på framför allt livsmedel, bränsle och läkemedel. Parlamentet uppmanar alla parter att arbeta för en effektiv leverans av humanitärt bistånd till behövande människor i landet.

5.      Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang EU, medlemsstaterna och Förenta staterna att skärpa kraven på Saudiarabiens regering att enbart inrikta sig på att stoppa och genomsöka enskilda fartyg om det finns starka skäl att misstänka vapensmuggling. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att stoppa all vapenexport till parterna i konflikten eftersom det är oförenligt med EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport.

6.      Europaparlamentet uppmanar alla sidor att garantera skyddet av civila och att inte angripa civil infrastruktur, särskilt vårdinrättningar och vattensystem.

7.      Europaparlamentet uppmanar alla parter att fullfölja sina skyldigheter enligt internationell rätt och människorättslagstiftning, och att snabbt ge oinskränkt tillträde för biståndsarbetare och nödhjälp, så att de mest sårbara omedelbart får tillgång till livsnödvändigt bistånd.

8.      Parlamentet påminner om att det är ett brott mot internationell humanitär rätt att godtyckligt neka humanitärt tillträde och att beröva civilbefolkningen föremål som är nödvändiga för deras överlevnad.

9.      Europaparlamentet efterlyser en oberoende internationell utredning av alla påstådda brott mot internationell människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt.

10.    Europaparlamentet betonar att den enda lösningen på konflikten är en politiskt, inkluderande och framförhandlad lösning. Parlamentet uppmanar med kraft samtliga jemenitiska parter att därför försöka lösa sina meningsskiljaktigheter genom dialog, kompromiss och maktdelning som leder till bildandet av en regering präglad av nationell enighet, för att återupprätta fred, undvika ekonomisk och finansiell kollaps och komma till rätta med den humanitära krisen.

11.    Europaparlamentet uttrycker sitt fulla stöd för FN:s insatser och FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Jemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, som ska medla i fredsförhandlingarna mellan parterna. Parlamentet stöder Omans ansträngningar för att åstadkomma vapenvila mellan huthier och styrkor som är lojala mot Jemens regering, som ett första steg mot en politisk förhandlingslösning.

12.    Europaparlamentet fördömer i starka ordalag de terroristattacker som utfördes av IS/Daish mot shiitiska moskéer i Sana och Sada, vilka dödade och skadade hundratals människor, liksom spridningen av den extremt sekteristiska ideologin som understöder dessa brottsliga handlingar.

13.    Europaparlamentet är bestört över att al-Qaida på Arabiska halvön kan utnyttja den försämrade politiska och säkerhetsmässiga situationen i Jemen. Parlamentet uppmanar alla parter i konflikten att som högsta prioritet visa ett tydligt åtagande och beslutsamhet när det gäller att bekämpa terroristgrupper såsom IS/Daish och al-Qaida på Arabiska halvön. Parlamentet varnar för att alla försök att använda sig av dessa grupper som ombud i strider med dem som uppfattas som fiender kommer att vara kontraproduktiva och endast leda till ökad instabilitet, sekteristisk blodsutgjutelse och en destabilisering av grannländerna.

14.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas parlament och regeringar, FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Jemen, regeringarna i Jemen och i Konungariket Saudiarabien, parlamenten och regeringarna i Gulfstaternas samarbetsråd och i Arabförbundet.

Rättsligt meddelande