Menettely : 2015/2760(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0686/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0686/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0270

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 135kWORD 69k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0680/2015
6.7.2015
PE565.664v01-00
 
B8-0686/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Jemenin tilanteesta (2015/2760(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin tilanteesta (2015/2760(RSP))  
B8‑0686/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) ja 2216 (2015), joissa korostetaan, että Jemenin siirtymäprosessin on oltava rauhanomainen ja hallittu sekä osallistava ja Jemenin itsensä johtama,

–       ottaa huomioon YK:n Jemenin erityisneuvonantajan Jamal Benomarin raportin, jonka tämä esitteli YK:n turvallisuusneuvoston 7411. kokouksessa 22. maaliskuuta 2015(1),

–       ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2015 järjestetyn Arabiliiton 26. huippukokouksen päätteeksi Jemenin tapahtumista annetun julkilausuman, jossa korostettiin muun muassa, että Jemenin poliittista siirtymäprosessia on jatkettava ja siihen on otettava mukaan kaikki jemeniläiset osapuolet Persianlahden yhteistyöneuvoston aloitteen ja sen täytäntöönpanomekanismin sekä kattavan kansallisen vuoropuhelukonferenssin tulosten mukaisesti,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Christos Stylianidesin 3. heinäkuuta 2015 antaman yhteisen julkilausuman Jemenin kriisistä,

–       ottaa huomioon 7. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanteesta(2),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että vuoden 2011 arabikevään tapahtumien seurauksena käynnistetyn poliittisen siirtymäprosessin tulokset ovat jääneet vähäisiksi, ja toteaa, että maan rakenteellisia ongelmia, kuten korruptiota ja epätasa-arvoa, ei ole saatu ratkaistua;

B.     ottaa huomioon, että konfliktin juuret ovat syvällä laiminlyödyksi tulemisen, epätasa-arvon ja köyhyyden kokemuksissa, jotka ovat syventäneet entisestään Jemenin yhteiskuntaa jakavia heimojen ja alueiden välisiä jakolinjoja; panee merkille, että Iran syventää entisestään näitä heimojen välisiä jakolinjoja, kun se puuttuu Jemenin sisäisiin asioihin;

C.     ottaa huomioon, että 4. heinäkuuta 2015 tulee kuluneeksi 100 päivää siitä, kun presidentti Abd Rabbihi Mansur Hadi pakeni maasta ja Saudi-Arabian johtama koalitio aloitti ilmaiskut estääkseen huthikapinallisten ja presidentti Salehille uskollisten voimien etenemisen Jemenissä;

D.     ottaa huomioon, että YK nosti Jemenin humanitaarisen kriisin vakavuusasteen 2. heinäkuuta 2015 korkeimmalle eli kolmannelle tasolle, sillä maan humanitaarinen tilanne on katastrofaalinen, kun 21 miljoonaa ihmistä (80 prosenttia Jemenin väestöstä) tarvitsee humanitaarista apua ja odotettavissa on merkittävä elintarvikekriisi;

E.     ottaa huomioon, että YK:n avulla aikaansaadulla ja 21. syyskuuta 2014 allekirjoitetulla rauhaa ja kansallista kumppanuutta koskevalla sopimuksella ei ole onnistuttu vakauttamaan Jemeniä, mutta sopimus on edelleen ainoa realistinen vaihtoehto sodan lopettamiseksi ja maan vakauttamiseksi;

1.      toistaa lujan sitoumuksensa Jemenin yhtenäisyyteen, suvereniteettiin, itsenäisyyteen sekä alueelliseen koskemattomuuteen ja vahvistaa pysyvänsä Jemenin kansan rinnalla;

2.      vahvistaa tukevansa Jemenin presidentin Abd Rabbihi Mansur Hadin aseman legitiimiyttä;

3.      kehottaa kaikkia Jemenin osapuolia, erityisesti huthikapinallisia, pidättäytymään uusista yksipuolisista toimista, jotka saattaisivat vaarantaa Jemenin poliittisen siirtymän, ja panemaan kaikilta osin täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2201 (2015) ja etenkin

–       lopettamaan väkivallan käytön ja vetämään joukkonsa kaikilta valtaamiltaan alueilta, myös pääkaupunki Sanaasta,

–       luovuttamaan kaikki sotilas- ja turvallisuuslaitoksilta viemänsä aseet, myös ohjusjärjestelmät,

–       lopettamaan kaikki Jemenin laillisen hallituksen määräysvaltaan kuuluvat toimet ja pidättäytymään naapurivaltioiden provosoinnista tai uhkailusta,

–       vapauttamaan turvallisesti kaikki poliittiset vangit sekä kaikki kotiarestissa olevat tai mielivaltaisesti pidätetyt henkilöt,

–       lopettamaan lapsisotilaiden värväyksen ja käytön ja vapauttamaan riveistään kaikki lapset;

4.      toistaa tukevansa YK:n nykyisiä toimia pysyvän, ennustettavissa olevan ja kestävän humanitaarisen tulitauon aikaansaamiseksi, jotta voitaisiin taata kiireelliset humanitaarisen avun toimitukset ja perustarpeiden, esimerkiksi polttoaineen, elintarvikkeiden ja perushyödykkeiden, toimitukset; palauttaa lisäksi mieliin, että on olennaisen tärkeää helpottaa edelleen kauppa-alusten pääsyä Jemeniin;

5.      vaatii Irania lopettamaan Jemenin sisäisiin asioihin puuttumisen ja lopettamaan huthikapinallisten kouluttamisen ja rahoittamisen;

6.      katsoo, että valtion laitosten uudistamisen yhteydessä olisi uudistettava virkamieskuntaa, parannettava ja yksinkertaistettava valtion hallinnon menettelyitä sekä uudistettava oikeuslaitosta ja tämän lisäksi olisi parannettava julkisia palveluja, kuten terveydenhoitoa, koulutusta, vesihuoltoa ja turvallisuutta;

7.      korostaa lisäksi, että on puututtava valtion tehottomuuteen resurssien hallinnoinnissa, sillä tämä paitsi pahentaa talouskriisiä entisestään myös saa aikaan vakavia poliittisia seurannaisvaikutuksia;

8.      katsoo, että Jemenin geopoliittisesta tilanteesta huolissaan olevan kansainvälisen yhteisön olisi keskityttävä kahteen tärkeimpään seikkaan: 1) Jemen on al-Qaidan tukikohta Arabian niemimaalla (Arabian niemimaan al-Qaida, AQAP) ja lisääntyvässä määrin myös IS:n/Da’eshin tukikohta, 2) Bab el Mandebin salmi on maailman tärkeimpien laivareittien solmukohta ja sen kautta kulkee arviolta 4 prosenttia maailman öljyntoimituksista;

9.      korostaa, että kaikki osapuolet ovat velvollisia takaamaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten noudattamisen puolueettomuuden, neutraaliuden ja riippumattomuuden periaatteiden mukaisesti, mihin kuuluu myös siviilien suojelu ja se, että iskuja ei kohdisteta suoraan siviili-infrastruktuureihin;

10.    kehottaa takaamaan humanitaarisille avustusjärjestöille turvallisen ja esteettömän pääsyn paikalle; kehottaakin kaikkia osapuolia mahdollistamaan kiireellisen humanitaarisen avun toimitukset Jemenin kaikille osapuolille sekä takaamaan nopean, turvallisen ja esteettömän pääsyn paikalle, jotta humanitaarisen avun toimittajat pääsevät hädässä olevien ihmisten ja myös lääkinnällistä apua tarvitsevien luo;

11.    toteaa jälleen, että uskonnonvapaus on perusoikeus, ja tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen uskontoon perustuvan väkivallan ja syrjinnän Jemenissä;

12.    ilmaisee vakavan huolensa siitä, että terroritekojen tekijät käyttävät uskontoa väärin Jemenissä; arvostelee ankarasti uskonnon välineellistämistä erilaisissa konflikteissa Jemenissä;

13.    pyytää tekemään Jemenissä viipymättä perusteellisen, puolueettoman ja tehokkaan tutkinnan, jotta voidaan saada selville, ketkä ovat vastuussa näistä tuomittavista terroriteoista, ja saattaa niiden tekijät, järjestäjät, rahoittajat ja tukijat oikeuden eteen;

14.    toistaa tukevansa kaikkia aloitteita, joilla pyritään edistämään uskonnollisten ja muiden yhteisöjen vuoropuhelua ja keskinäistä kunnioitusta; kehottaa kaikkia uskonnollisia johtajia edistämään suvaitsevaisuutta ja tekemään aloitteita vihaa sekä väkivaltaisia ja radikaaleja ääriliikkeitä vastaan;

15.    toistaa kantanaan, että nykyisestä kriisistä ei ole muuta ulospääsytietä kuin YK:n johdolla toteutettavat aito vuoropuhelu ja osallistava poliittinen prosessi ja että ainoastaan laaja poliittinen konsensus, joka perustuu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2216 vahvistettuihin parametreihin, voi tarjota kriisiin kestävän ratkaisun, torjua terroristiryhmien aiheuttamaa uhkaa ja estää alueen kehittymisen entistä epävakaammaksi;

16.    kehottaa Jemenin osapuolia osallistumaan tuleviin neuvotteluihin ja olemaan niissä mukana ilman ennakkoehtoja ja vilpittömässä mielessä toimien esimerkiksi siten, että erimielisyydet ratkaistaan vuoropuhelun ja neuvottelun keinoin, väkivallanteot poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi tuomitaan ja pidättäydytään provosoinnista ja yksipuolisista toimista, jotka vaarantaisivat poliittisen siirtymän;

17.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n pääsihteerille ja asianomaisten EU:n edustustojen päälliköille.

 

(1)

S/PV.7411.

(2)

EUVL C 296 E, 2.10.2012, s. 81.

Oikeudellinen huomautus