Postup : 2015/2747(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0722/2015

Predkladané texty :

B8-0722/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0276

NÁVRH UZNESENIA
PDF 138kWORD 71k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0716/2015
7.7.2015
PE565.700v01-00
 
B8-0722/2015

predložený na základe vyhlásenia predsedu

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o pamiatke Srebrenice (2015/2747(RSP))


Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Marijana Petir v mene poslaneckého klubu PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o pamiatke Srebrenice (2015/2747(RSP))  
B8-0722/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje uznesenia zo 7. júla 2005(1) a 15. januára 2009(2) o Srebrenici,

–       so zreteľom na Stabilizačnú a asociačnú dohodu medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na druhej strane, ktorú podpísali v Luxemburgu 16. júna 2008 a ktorá vstúpila do platnosti 1. júna 2015,

–       so zreteľom na ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Európskeho dohovoru o ľudských právach a Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach uznávajúc právo každého na život, slobodu a osobnú bezpečnosť a slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže pred 20 rokmi v júli 1995 bosnianske mesto Srebrenica bolo v tom čase izolovanou enklávou, ktorú Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov rezolúciou zo 16. apríla 1993 vyhlásila za bezpečnú zónu, a padlo do rúk srbských oddielov pod velením generála Ratka Mladića a pod vedením vtedajšieho prezidenta Republiky Srbskej Radovana Karadžiča;

B.     keďže bosniansko-srbské jednotky pod velením generála Mladić, a polovojenské jednotky vrátane nelegálnej srbskej polície, ktoré vstúpili na územie Bosny zo Srbska, počas niekoľkých dní krviprelievania po páde Srebrenice, narýchlo popravili vyše 8 000 moslimských mužov a chlapcov, ktorí v tejto oblasti hľadali útočisko pod ochranou mierových jednotiek OSN (UNPROFOR); keďže približne 30 000 žien, detí a starých ľudí bolo násilne deportovaných, čo robí z tejto udalosti najväčší vojnový zločin, ktorý sa odohral v Európe od skončenia druhej svetovej vojny;

C.     keďže napriek úsiliu vynaloženému na hľadanie a exhumáciu masových a individuálnych hrobov stále nie je lokalizovaných ani identifikovaných takmer 1200 tiel mužov a chlapcov zo Srebrenice;

D.     keďže tragické udalosti v Srebrenici zanechali hlbokú emocionálnu stopu na pozostalých a vytvorili trvalé prekážky politickému zmierovaniu medzi etnickými skupinami v Bosne a Hercegovine;

E.     keďže Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) aj Medzinárodný súdny dvor uznali masakru v Srebrenici za genocídu;

F.     keďže cieľom Európskej únie je podporovať mier a keďže zmierenie tvorí základný prvok európskeho integračného procesu;

1.      pripomína si všetky obete a vzdáva im poctu a vyslovuje sústrasť a solidaritu s rodinami obetí, z ktorých mnohé žijú bez toho, aby mali definitívnu istotu o osude príbuzných;

2.      hlboko odsudzuje genocídu v Srebrenici;

slávnostne vyhlasuje, že takéto ohavné zločiny sa nesmú nikdy zopakovať a konštatuje, že prijme všetky potrebné opatrenia, aby zabránil páchaniu takýchto činov; odmieta popieranie a spochybňovanie genocídy;

3.      zdôrazňuje preto, že včasná prevencia a účinné potrestanie genocíd a zločinov proti ľudskosti by mali naďalej byť jednou z hlavných priorít Európskej únie a medzinárodného spoločenstva;

4.      zdôrazňuje obrovský význam zmierenia pre budúcnosť regiónu; zdôrazňuje dôležitosť práce, ktorú v tomto smere vykonal tribunál ICTY; pripomína, že treba venovať zvýšenú pozornosť súdnym procesom o vojnových zločinoch na vnútroštátnej úrovni;

5.      vyzýva všetkých občanov Bosny a Hercegoviny, aby 20. výročie masakry v Srebrenici využili ako príležitosť na posilnenie zmierenia a spolupráce, čo sú kľúčové podmienky pre všetky krajiny tohto regiónu, ak chcú postúpiť na ceste do Európy;

6:      povzbudzuje orgány Bosny a Hercegoviny, aby stáli na čele pri vzdávaní pocty obetiam a v pomoci spoločnosti pri uznaní hrozných zločinov spáchaných v Srebrenici a jej okolí, a pri vyrovnaní sa s nimi;

7.      vyzdvihuje dôležitosť objektívneho mediálneho spravodajstva a fakticky podložených vzdelávacích programov o Srebrenici po celej Bosne a Hercegovine, aby sa ľudia mohli vyrovnať s minulosťou a aby prekonali napätie;

8.      vyjadruje presvedčenie, že regionálna spolupráca a európsky integračný proces sú najlepším spôsobom na prekonanie nenávisti a rozporov; pripomína záväzok EÚ týkajúci sa európskej perspektívy Bosny a Hercegoviny a všetkých krajín západného Balkánu;

9.      poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov, vláde a parlamentu Bosny a Hercegoviny a jej územnosprávnym celkom a vládam a parlamentom krajín západného Balkánu.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 157 E, 6.7.2006, s. 468.

(2)

Ú. v. EÚ C 46 E, 24.2.2010, s. 111.

Právne oznámenie