ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 134kWORD 60k
14.7.2015
PE565.702v01-00
 
B8-0724/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την ουσιαστικότερη συνεργασία της Τουρκίας στον αγώνα κατά της ισλαμικής τρομοκρατίας


Gianluca Buonanno

Β8-0724/2015 Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ουσιαστικότερη συνεργασία της Τουρκίας στον αγώνα κατά της ισλαμικής τρομοκρατίας  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι δικαστική έρευνα της εισαγγελικής αρχής του Μιλάνου αποκάλυψε την ύπαρξη διεθνούς συντονιστή των αλλοδαπών μαχητών ο ρόλος του οποίου είναι να διοργανώνει εντελώς ανενόχλητος από την Τουρκία την άφιξη των μαχητών που προέρχονται από την Ευρώπη και να τους κατανέμει στις περιοχές που ελέγχονται από το Ισλαμικό κράτος·

1.      θεωρεί ότι η Τουρκία δεν συνεργάζεται ενεργά στον αγώνα κατά της ισλαμικής τρομοκρατίας και ότι τηρεί στο ζήτημα αυτό μια στάση που μπορεί να χαρακτηριστεί, αν μη τι άλλο, ως διφορούμενη·

2.      καλεί την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, καθώς και τον Συντονιστή της Αντιτρομοκρατικής Δράσης να υπενθυμίσουν στην τουρκική κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές της τις υποχρεώσεις τους και τις προτρέπει να επιδείξουν στο ζήτημα αυτό πνεύμα πιο ενεργούς συνεργασίας·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον συντονιστή της αντιτρομοκρατικής δράσης, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Τουρκίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου