RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 130kWORD 57k
14.7.2015
PE565.702v01-00
 
B8-0724/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


Türgi tõhusa koostöö kohta islamiterrorismi vastases võitluses


Gianluca Buonanno

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Türgi tõhusa koostöö kohta islamiterrorismi vastases võitluses  
B8-0724/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et Milano prokuratuuris läbiviidud kohtuliku uurimise käigus on kindlaks tehtud nn välisvõitlejate rahvusvaheline koordinaator, kes korraldab Türgist täiesti segamatult Euroopast pärit võitlejate saabumist ja saadab nad laiali ISISe kontrolli all olevatesse tsoonidesse;

1.      on seisukohal, et Türgi ei tee aktiivset koostööd islamiterrorismi vastu võitlemisel, jäädes parimal juhul ebamäärasele seisukohale;

2.      nõuab tungivalt, et komisjon, Euroopa Ülemkogu, komisjoni asepresident ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning terrorismivastase võitluse koordinaator juhiksid Türgi valitsuse ja pädevate asutuste tähelepanu võetud kohustuste täitmisele ja nõuaksid aktiivse koostöö tegemist;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning terrorismivastase võitluse koordinaatorile ja Türgi valitsusele.

Õigusalane teave