ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 139kWORD 61k
8.6.2015
PE565.703v01-00
 
B8-0725/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно намаляването на замърсяването на въздуха


Алдо Патричело

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно намаляването на замърсяването на въздуха  
B8-0725/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа,

–       като взе предвид Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.     като има предвид, че в доклада на Световната здравна организация за 2005 г. относно качеството на въздуха се предлагат по-ниски граници по отношение на нивата на атмосферни замърсители;

Б.     като има предвид, че в неотдавнашното проучване на СЗО и ОИСР оценява на приблизително 600 000 случаите на преждевременна смърт, дължащи се на заболявания, свързани със замърсяването на въздуха в Европа през 2010 г., като разходите възлизат на около 1,6 трилиона щатски долара;

В.     като има предвид, че въпреки намаляването на нивата на замърсяване в сравнение с 1990 г. в транспорта е установено увеличение на праховите частици PM10 и PM2,5, които са сред най-опасните за здравето;

Г.     като има предвид, че множество европейски градове през определени периоди от годината надвишават максимално допустимите нива на замърсяване, наложени от ЕС;

1.      призовава Комисията да представи стратегия за намаляване на атмосферното замърсяване, особено що се отнася до замърсяването, свързано с транспортния сектор.

Правна информация