FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 135kWORD 59k
8.6.2015
PE565.703v01-00
 
B8-0725/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om nedbringelse af luftforureningen


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om nedbringelse af luftforureningen  
B8‑0725/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF om luftkvaliteten og renere luft i Europa,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2001/81/EF om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at Verdenssundhedsorganisationen i sin rapport fra 2005 om luftkvaliteten foreslår lavere grænseværdier for forurenende stoffer i atmosfæren;

B.     der henviser til, at det i en undersøgelse, som WHO og·OSCE har offentliggjort for nylig, anslås, at 600 000 for tidlige dødsfald i Europa i 2010 skyldtes sygdomme, som er relaterede til luftforurening, og at disse dødsfald påførte samfundet udgifter på circa 1,6 billioner USD;

C.     der henviser til, at der til trods for et fald i forureningen i forhold til niveauet i 1990 paradoksalt nok har været en stigning i koncentrationen af PM10- og PM2,5-partikler, som anses for at være blandt de mest sundhedsskadelige;

D.     der henviser til, at luftforureningen i mange europæiske storbyer i nogle perioder i løbet af året overskrider det maksimale niveau, som EU har fastsat;

1.      opfordrer Kommissionen til at fremlægge en strategi, som kan nedbringe luftforureningen, og især den del, der stammer fra transportsektoren.

Juridisk meddelelse