ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 133kWORD 60k
8.6.2015
PE565.703v01-00
 
B8-0725/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης  
B8-0725/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας του 2005 σχετικά με την ποιότητα του αέρα προτείνει χαμηλότερα όρια όσον αφορά τα επίπεδα των ατμοσφαιρικών ρύπων·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατη μελέτη του ΠΟΥ και του ΟΟΣΑ εκτιμά σε 600.000 τους πρόωρους θανάτους λόγω ασθένειας που συνδέεται με την ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή της Ευρώπης το 2010, με κόστος περίπου 1,6 τρισ. δολάρια·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη μείωση της ρύπανσης σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, στον τομέα των μεταφορών διαπιστώθηκε παραδόξως αύξηση των σωματιδίων PM10 και PM2,5, τα οποία θεωρούνται μεταξύ των πιο επικινδύνων για την υγεία·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων του έτους, ξεπερνούν τα ανώτατα όρια ρύπανσης που επιβάλλονται από την ΕΕ·

1.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μία στρατηγική που θα είναι σε θέση να μειώσει την ατμοσφαιρική ρύπανση αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στη ρύπανση που προέρχεται από τον τομέα μεταφορών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου