RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 130kWORD 58k
8.6.2015
PE565.703v01-00
 
B8-0725/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


õhusaaste vähendamise kohta


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek õhusaaste vähendamise kohta  
B8-0725/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/81/EÜ teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) 2005. aasta aruandes õhukvaliteedi kohta pakutakse välja õhusaaste tasemete madalamad ülemmäärad;

B.     arvestades, et WHO ja OECD hiljutises uuringus esitatud hinnangu kohaselt põhjustasid õhusaastega seotud haigused 2010. aastal Euroopa piirkonnas 600 000 enneaegse surma juhtumit, kogumaksumusega umbes 1,6 triljonit dollarit;

C.     arvestades, et hoolimata saastetasemete alanemisest 1990. aastaga võrreldes, on transpordisektoris paradoksaalselt kasvanud tervise jaoks kõige ohtlikumateks peetavate tahkete osakeste PM10 ja PM2,5 heitkogused;

D.     arvestades, et paljud Euroopa suurlinnad ületavad aasta teatavatel perioodidel ELi kehtestatud saaste ülemmäärasid;

1.      palub komisjonil esitada strateegia, mis võimaldaks vähendada õhusaastet ja milles pöörataks erilist tähelepanu transpordisektorist tulenevale õhusaastele.

Õigusalane teave