ONTWERPRESOLUTIE
PDF 135kWORD 58k
8.6.2015
PE565.703v01-00
 
B8-0725/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement,


over een vermindering van de luchtverontreiniging


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over een vermindering van de luchtverontreiniging  
B8-0725/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa,

–       gezien Richtlijn 2001/81/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat in het verslag voor 2005 van de Wereldgezondheidsorganisatie over de luchtkwaliteit lagere maxima worden voorgesteld voor luchtverontreinigende stoffen;

B.     overwegende dat volgens een recente studie van de Wereldgezondheidsorganisatie en de OESO in 2010 in de regio Europa nar schatting 600 000 personen vroegtijdig zijn gestorven door ziekten in verband met de luchtverontreiniging, hetgeen kosten heeft veroorzaakt van ongeveer 1,6 biljoen USD;

C.     overwegende dat ondanks een daling van de niveaus van luchtverontreiniging ten opzichte van 1990, in de vervoerssector paradoxaal genoeg een stijging is vastgesteld van de deeltjes PM10 en PM2,5, die worden beschouwd als de gevaarlijkste voor de gezondheid;

D.     overwegende dat in bepaalde perioden van het jaar in vele grote steden in Europa de door de EU opgelegde maximumniveaus voor verontreiniging worden overschreden;

1.      vraagt de Commissie een strategie te presenteren waarmee de luchtverontreiniging kan worden verminderd, met bijzondere aandacht aan de luchtverontreiniging die wordt veroorzaakt door de vervoerssector.

Juridische mededeling