FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 135kWORD 57k
8.6.2015
PE565.703v01-00
 
B8-0725/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om minskning av luftföroreningarna


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om minskning av luftföroreningarna  
B8-0725/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar,

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     I Världshälsoorganisationens rapport från 2005 om luftkvalitet föreslås lägre gränser för luftföroreningsnivåer.

B.     I en studie som nyligen publicerats av WHO och OECD beräknas det att det 2010 inträffade 600 000 förtida dödsfall i Europaregionen till följd av sjukdomar som kan kopplas luftföroreningar, till en kostnad av ca 1,6 triljoner US-dollar.

C.     Trots en minskning av föroreningsnivåerna jämfört med 1990, har det paradoxalt nog inom transportsektorn skett en ökning av partiklarna PM10 och PM2,5 vilka anses vara bland de farligaste för hälsan.

D.     I många stora europeiska städer överskrids de högsta föroreningsnivåer som fastställts av EU under vissa delar av året.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att framlägga en strategi som kan minska luftföroreningen, med särskild betoning på luftföroreningarna från transportsektorn.

Rättsligt meddelande