FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 133kWORD 58k
22.6.2015
PE565.706v01-00
 
B8-0728/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om Baliaftalen


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om Baliaftalen  
B8‑0728/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til reformen af den fælles landbrugspolitik i 2013,

–       der henviser til undertegnelsen af Baliaftalen inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen (WTO),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at budgettet for den fælles landbrugspolitik for perioden 2014-2020, i alt 408,31 mia. EUR, udgør circa 38 % af Unionens almindelige budget;

B.     der henviser til, at markedet er skævvredet på grund af tildelingen af landbrugsstøtte som foreskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere;

C.     der henviser til, at alle Verdenshandelsorganisationens medlemslande i medfør af Baliaftalens undertegnelse i december 2013 har forpligtet sig til at reducere toldsatserne og landbrugsstøtten;

1.      opfordrer Kommissionen til at tage de fornødne skridt til hurtigst muligt at gennemføre den eneste aftale, som WTO har været i stand til at nå frem til i løbet af de 20 år, den har eksisteret.

Juridisk meddelelse