ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 129kWORD 60k
29.6.2015
PE565.707v01-00
 
B8-0729/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно браковете в детска възраст


Алдо Патричело

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно браковете в детска възраст  
B8-0729/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид Хартата за основните права на Европейския съюз от 2000 г.,

–       като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека (ЕКПЧ) от 1950 г.,

–       като взе предвид Истанбулската конвенция от 2011 г.,

–       като взе предвид доклада от 2013 г. на Фонд на ООН за населението (ФНООН) на тема "Майки на детска възраст",

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.     като има предвид, че всеки ден по двадесет хиляди момичета на възраст под 18 години в държави от южната част на света, стават майки;

Б.     като има предвид, че всяка година раждат два милиона момичета на възраст под 15 години от общо 7,3 милиона подрастващи майки;

В.     като има предвид, че ранните бракове са тясно свързани с насилствените бракове, тъй като в повечето случаи малолетните момичета са жертва на принуда;

Г.     като има предвид, че се твърди, въз основа на оценки, не на сигурни данни, че само в Италия, две хиляди момичета, родени в страната са принудени да се омъжат в държавата си на произход;

Д.     като има предвид, че явлението е част от по-общия проблем на дискриминацията въз основа на пола и насилието срещу жените;

1.      призовава Комисията да насърчи по-подробен анализ на това явление, за да се извлекат актуализирани данни и да предприеме действия за осветляването на този сериозен социален проблем.

Правна информация