ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 136kWORD 60k
29.6.2015
PE565.707v01-00
 
B8-0729/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με το φαινόμενο «παιδιά-νύφες»


Aldo Patriciello

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το φαινόμενο «παιδιά-νύφες»  
B8-0729/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΧΘΔΕΕ) του 2000,

–       έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ) του 1950,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του 2011,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του 2013 του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA) σχετικά με το θέμα των ανήλικων μητέρων,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε μέρα είκοσι χιλιάδες κορίτσια ηλικίας κάτω των 18 ετών γίνονται μητέρες σε χώρες του Νότου·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο γίνονται μητέρες δύο εκατομμύρια κορίτσια ηλικίας κάτω των 15 ετών, επί συνόλου 7,3 εκατομμυρίων εφήβων μητέρων·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόωροι γάμοι συνδέονται στενά με τους καταναγκαστικούς γάμους, καθώς τις περισσότερες φορές οι ανήλικες είναι θύματα εξαναγκασμού·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, μόνο στην Ιταλία, βάσει εκτιμήσεων και όχι επιβεβαιωμένων στοιχείων, γίνεται λόγος για δύο χιλιάδες κορίτσια που έχουν γεννηθεί εκεί και τα οποία υποχρεώθηκαν να παντρευτούν στις χώρες καταγωγής τους·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου ζητήματος των έμφυλων διακρίσεων και της βίας κατά των γυναικών·

1.      ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει μία πιο λεπτομερή ανάλυση του εν λόγω φαινομένου με σκοπό να διατεθούν επικαιροποιημένα στοιχεία και να δραστηριοποιηθεί για την αποκάλυψη αυτού του σοβαρού κοινωνικού προβλήματος.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου