RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 129kWORD 57k
29.6.2015
PE565.707v01-00
 
B8-0729/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


lapspruutide nähtuse kohta


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek lapspruutide nähtuse kohta  
B8-0729/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse 2000. aasta Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

–       võttes arvesse 1950. aasta Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni,

–       võttes arvesse 2011. aasta Istanbuli konventsiooni,

–       võttes arvesse ÜRO Rahvastikufondi 2013. aasta aruannet lapsemade teemal,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et iga päev saab maailma lõunariikides emaks 20 000 alla 18-aastast tütarlast;

B.     arvestades, et igal aastal sünnitab kaks miljonit alla 15-aastast tütarlast (kokku on teismelisi sünnitajaid igal aastal 7,3 miljonit);

C.     arvestades, et laste abielud on otseselt seotud sunniabieludega, kuna suurem osa alaealistest on selleks olnud sunnitud;

D.     arvestades, et ainuüksi Itaalias on hinnanguliselt ja mitte kindlate andmete kohaselt kaks tuhat tütarlast, kes on sündinud Itaalias, aga peavad abielluma oma päritoluriigis;

E.     arvestades, et see nähtus hõlmab endas soopõhise diskrimineerimise ja naistevastase vägivalla laiemat küsimust;

1.      palub komisjonil teha üksikasjalikum analüüs selle nähtuse kohta, et saada ajakohastatud andmeid ja aidata sellele tõsisele sotsiaalsele probleemile tähelepanu juhtida.

Õigusalane teave