ONTWERPRESOLUTIE
PDF 135kWORD 57k
29.6.2015
PE565.707v01-00
 
B8-0729/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement,


over het fenomeen kindbruiden


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het fenomeen kindbruiden  
B8-0729/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 2000,

–       gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) van 1950,

–       gezien het Verdrag van Istanbul van 2011,

–       gezien het verslag van 2013 van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) over "kindmoeders",

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat in landen in het zuidelijk halfrond elke dag 20 000 meisjes jonger dan 18 jaar moeder worden;

B.     overwegende dat elk jaar 2 miljoen meisjes jonger dan 15 jaar een kind ter wereld brengen, op een totaal van 7,3 miljoen tienermoeders;

C.     overwegende dat vroegtijdige huwelijken nauw verbonden zijn met gedwongen huwelijken, omdat de minderjarigen meestal het slachtoffer zijn van dwang;

D.     overwegende dat alleen in Italië al melding wordt gemaakt van 2 000 in Italië geboren meisjes die in hun land van oorsprong moeten trouwen (op basis van schattingen, niet van zekere gegevens);

E.     overwegende dat dit fenomeen deel uitmaakt van de bredere kwestie van genderdiscriminatie en geweld tegen vrouwen;

1.      vraagt de Commissie een gedetailleerdere analyse van dit fenomeen te organiseren om bijgewerkte gegevens te hebben en zich in te zetten om de aandacht te vestigen op dit ernstig sociaal probleem.

Juridische mededeling