PROJEKT REZOLUCJI
PDF 128kWORD 59k
29.6.2015
PE565.707v01-00
 
B8-0729/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wydawania dziewczynek za mąż


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wydawania dziewczynek za mąż  
B8-0729/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej z 2000 r.,

–       uwzględniając europejską konwencję o ochronie praw człowieka (EKPC) z 1950 r.,

–       uwzględniając konwencję stambulską z 2011 r.;

–       uwzględniając sprawozdanie Funduszu Ludnościowego ONZ z 2013 r. na temat macierzyństwa dziewcząt,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że w krajach Południa każdego dnia matkami zostaje 20 tys. dziewcząt w wieku poniżej 18 lat;

B.     mając na uwadze, że co roku matkami zostaje 2 mln dziewcząt poniżej 15. roku życia spośród łącznej liczby 7,3 mln matek niepełnoletnich;

C.     mając na uwadze, że wczesne małżeństwa są ściśle skorelowane z przymusowymi małżeństwami, ponieważ w większości przypadków dzieci padają ofiarą przymusu;

D.     mając na uwadze, że w samych tylko Włoszech – jak wskazują szacunki, nie zaś konkretne dane – mówi się o dwóch tysiącach dziewcząt urodzonych w tym kraju, ale zmuszonych do małżeństwa w swoich państwach pochodzenia;

E.     mając na uwadze, że zjawisko to jest częścią szerszego problemu dyskryminacji ze względu na płeć i przemocy wobec kobiet;

1.      zwraca się do Komisji, aby podjęła działania na rzecz bardziej szczegółowej analizy omawianego zjawiska w celu uzyskania aktualnych danych oraz aby zajęła się nagłaśnianiem tego poważnego problemu społecznego.

Informacja prawna