ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 134kWORD 59k
1.7.2015
PE565.709v01-00
 
B8-0731/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την απαγόρευση της ελεύθερης πώλησης ξόβεργων


Dominique Bilde, Sophie Montel

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απαγόρευση της ελεύθερης πώλησης ξόβεργων  
B8-0731/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 8 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, της αποκαλούμενης "οδηγίας για τα πτηνά",

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ξόβεργες πωλούνται ελεύθερα στα μεγάλα καταστήματα κηπουρικής και ιδιοκατασκευών και ακόμα και στο Διαδίκτυο·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγίδα με κόλλα είναι μια απλή βέργα αλειμμένη με συνθετική ή φυσική κόλλα, στη μέση της οποίας τοποθετείται δόλωμα που προσελκύει ζώο·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παγιδευμένα ζώα δεινοπαθούν επί μέρες μέχρι να πεθάνουν από πείνα, αφυδάτωση και αυτοακρωτηριασμούς·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω ξόβεργες προορίζονται μεν για τρωκτικά, αλλά γάτες, σκύλοι ή πουλιά παγιδεύονται επίσης·

1.      ζητεί να απαγορευθεί η ελεύθερη πώληση των ξόβεργων·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου