ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 130kWORD 60k
22.7.2015
PE565.719v01-00
 
B8-0741/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно финансови кризи и зачитането на правата на човека


Джанлука Буонано

B80741/2015 Предложение за резолюция на Европейския парламент относно финансови кризи и зачитането на правата на човека  

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.     като има предвид, че според авторитетното мнение на двама независими експерти на ООН, Алфред де Заяс и Вирджиния Дандан, по смисъла на член 103 от устава на Организацията на Обединените нации, „никакво споразумение, нито дълг, натрупан от дадена държава, не може да я задължи да наруши устава на ООН“, в смисъл че „никакъв договор, нито заем могат да заставят дадена държава да наруши гражданските, културните, икономическите, политическите и социалните права на своето население. Също така никакъв заем не може да лиши дадена държава от нейния суверенитет“;

Б.     като има предвид също така, че Гърция не е единствената отговорна за своите беди, а че мерките на строги икономии, наложени от Тройката, допринесоха за влошаването на икономическата криза, като по този начин направиха невъзможно изплащането на натрупания дълг в съответствие с първоначално наложените условия;

1.      приканва Комисията, Международния валутен фонд и Европейската централна банка да признаят и потвърдят, че зачитането на правата на човека не подлежи на договаряне и че никакво решение на гръцкия финансов въпрос не може да бъде прието без това да се вземе предвид;

2.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Международния валутен фонд, на Европейската централна банка и на генералния секретар на Организацията на обединените нации.

Правна информация