ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 141kWORD 61k
22.7.2015
PE565.719v01-00
 
B8-0741/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τις οικονομικές κρίσεις και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις οικονομικές κρίσεις και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  
B8-0741/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έγκυρη γνώμη δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, του Alfred de Zayas και της Virginia Dandan, κατά την έννοια του άρθρου 103 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών «καμία συμφωνία ή δάνειο που έχει συνάψει ένα κράτος δεν μπορεί να το υποχρεώνει να παραβιάζει τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», υπό την έννοια ότι «καμία συνθήκη ή δάνειο δεν μπορεί να εξαναγκάσει μια χώρα να παραβιάσει τα ατομικά, πολιτιστικά, οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα του πληθυσμού. Και κανένα δάνειο δεν μπορεί να αναιρεί την κυριαρχία ενός κράτους»·

Β.     λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η Ελλάδα δεν είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τα δεινά της και ότι τα μέτρα λιτότητας που επέβαλε η τρόικα έχουν επιδεινώσει την οικονομική κρίση, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η αποπληρωμή του χρέους με βάση τους αρχικούς όρους της σύμβασης·

1.      καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αναγνωρίσουν και επανεπιβεβαιώσουν ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί μη διαπραγματεύσιμο ζήτημα αρχής και ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία λύση για το ελληνικό οικονομικό ζήτημα αν δεν λαμβάνει υπόψη την παράμετρο αυτή·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου