RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 117kWORD 57k
22.7.2015
PE565.719v01-00
 
B8-0741/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


finantskriisi ning inimõiguste austamise kohta


Gianluca Buonanno

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek finantskriisi ning inimõiguste austamise kohta  
B8-0741/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et kahe ÜRO sõltumatu eksperdi, Alfred de Zayasi ja Virginia Dandani mõjuka arvamuse kohaselt ei saa vastavalt ÜRO põhikirja artiklile 103 ükski riigi sõlmitud kokkulepe või võetud kohustus kohustada teda rikkuma ÜRO põhikirja ehk teiste sõnadega ei või ükski leping ega laen sundida riiki rikkuma oma elanike kodaniku-, kultuurilisi, majanduslikke, poliitilisi või sotsiaalseid õigusi, samuti ei saa mitte ükski laen võtta riigilt suveräänsust;

B.     arvestades ka seda, et Kreeka ei ole oma halva olukorra eest vastutav üksi ning et troika poolt pealesunnitud kasinusmeetmed on majanduskriisi vaid süvendanud, muutes nii laenu tagasimaksmise algselt kokkulepitud tingimustel võimatuks;

1.      palub komisjonil, Rahvusvahelisel Valuutafondil ja Euroopa Keskpangal tunnistada ja kinnitada, et inimõiguste austamine on vaidlustamatu põhimõte ning et ühtki lahendust Kreeka finantsolukorra kohta ei võeta vastu ilma seda põhimõtet arvestamata;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, Rahvusvahelisele Valuutafondile, Euroopa Keskpangale ja ÜRO peasekretärile.

Õigusalane teave