ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 142kWORD 61k
22.7.2015
PE565.720v01-00
 
B8-0742/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно извънредното положение с незаконната имиграция: криза от исторически мащаб


Джанлука Буонано

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно извънредното положение с незаконната имиграция: криза от исторически мащаб  
B8-0742/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.     като има предвид, че в последния си доклад, публикуван на 1 юли 2015 г., Върховният комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) се оплаква от сериозността и обхвата на положението относно незаконната имиграция, която, след като пресече Средиземноморието, пристига най-вече в Италия;

Б.     като има предвид, че ВКБООН няма опасения да определи кризата като такава от „от исторически мащаб“, тъй като само през периода между януари и юни месец броят на пристигналите от Африка и Азия хора се е увеличил с 83%, като е нараснал от 75 000 души за същото тримесечие на 2014 г. на 137 000 за тази година;

В.     като има предвид, че това е броят само на хора, влезли незаконно и регистрирани, към които трябва да се прибавят хилядите незаконни имигранти, които не са регистрирани и обикалят из Европа като призраци;

Г.     като има предвид, че поетият от Европейския съюз ангажимент в рамките на две години да разпредели между държавите членки 40 000 бежанци, от които само 24 000 са бежанци, пристигнали в Италия, то това напомня класическия случай на капка в морето и представлява като цяло недостатъчна намеса;

1.      призовава институциите на ЕС сериозно да се ангажират с проблема, както на местата, където тези хора пристигат, така и там откъдето тръгват, посредством уместните и необходимите хуманитарни, дипломатически и военни инициативи;

2.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията и на генералния секретар на ООН.

Правна информация