ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 138kWORD 61k
22.7.2015
PE565.720v01-00
 
B8-0742/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με το επείγον πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης: μία κρίση που έχει προσλάβει ιστορικές διαστάσεις


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το επείγον πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης: μία κρίση που έχει προσλάβει ιστορικές διαστάσεις  
B8-0742/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι με την τελευταία της έκθεση, η οποία δημοσιεύτηκε την 1η Ιουλίου 2015, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) καταδεικνύει ρητώς τη σοβαρότητα και την έκταση που έχει λάβει το φαινόμενο των λαθρομεταναστών οι οποίοι, διασχίζοντας ολόκληρη τη Μεσόγειο, αποβιβάζονται κατά κύριο λόγο στην Ιταλία·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNHCR δεν διστάζει να χαρακτηρίσει αυτή την κρίση ως "ιστορικών διαστάσεων" δεδομένου ότι, μόνο κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, ο αριθμός των μεταναστών που εισήλθαν στην Ευρώπη από την Αφρική και την Ασία αυξήθηκε κατά 83 %, περνώντας συγκεκριμένα από τα 75.000 άτομα του ίδιου εξαμήνου του 2014, στα 137.000 άτομα του τρέχοντος έτους·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν μόνο τα άτομα που εισήλθαν μεν παράνομα αλλά έχουν καταχωρηθεί, στα οποία όμως θα πρέπει να προστεθούν οι χιλιάδες παράνομοι μετανάστες που έχουν εισέλθει στην ΕΕ αλλά ουδέποτε κατεγράφησαν και περιπλανώνται σήμερα σαν φαντάσματα στην Ευρώπη·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διανείμει εντός δύο ετών στα κράτη μέλη 40.000 πρόσφυγες, εκ των οποίων μόνο οι 24.000 αποτελούν τμήμα όλων εκείνων που αποβιβάστηκαν στην Ιταλία, υπενθυμίζει την κλασική περίπτωση της σταγόνας στον ωκεανό και κρίνει την παρέμβαση αυτή ως εντελώς ανεπαρκή·

1.      καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να λάβουν σοβαρά υπόψη το πρόβλημα αυτό, τόσο ανάντη, στα σημεία αφίξεως των εν λόγω ατόμων, όσο και κατάντη, εκεί όπου κατευθύνονται, αναλαμβάνοντας για τον σκοπό αυτό τις κατάλληλες ανθρωπιστικές, διπλωματικές και στρατιωτικές πρωτοβουλίες που επιβάλλονται για την περίσταση·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και την Πολιτική Ασφάλειας, καθώς και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου