PROJEKT REZOLUCJI
PDF 143kWORD 60k
22.7.2015
PE565.720v01-00
 
B8-0742/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie pojawienia się nielegalnej imigracji: kryzys o historycznych proporcjach


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie pojawienia się nielegalnej imigracji: kryzys o historycznych proporcjach  
B8-0742/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że w swoim ostatnim sprawozdaniu, opublikowanym w dniu 1 lipca 2015 r., Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) donosi o powadze i rozmiarach nielegalnej imigracji, która przepływając Morze Śródziemne, przybywa przede wszystkim do Włoch;

B.     mając na uwadze, że UNCHR nie waha się określić tego zjawiska mianem kryzysu o historycznych proporcjach, ponieważ tylko w okresie styczeń–czerwiec liczba osób przybyłych z Afryki i Azji wzrosła o 83% i wyniosła 137 000 osób (75 000 w analogicznym okresie 2014r.);

C.     mając na uwadze, że liczby te odnoszą się jedynie do osób przybyłych nielegalnie i zarejestrowanych, oraz że należy do nich dodać tysiące osób nielegalnie przybyłych i niezarejestrowanych, błądzących jak duchy po Europie;

D.     mając na uwadze, że przyjęte przez Unię Europejską zobowiązanie do rozesłania do państw członkowskich 40 000 uchodźców w ciągu dwóch lat, z czego tylko 24 000 przybyłych do Włoch, przypomina klasyczną kroplę w morzu i stanowi działanie całkowicie niewystarczające;

1.      apeluje do instytucji UE o poważne zajęcie się tym problemem – zarówno w miejscach, do których osoby te przybywają, jak i w miejscach, z których wyruszają – i podjęcie stosownych koniecznych inicjatyw humanitarnych, dyplomatycznych i wojskowych;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie, Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, jak również Sekretarzowi Generalnemu ONZ.

Informacja prawna