FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 135kWORD 57k
22.7.2015
PE565.720v01-00
 
B8-0742/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om den akuta situationen med irreguljär migration: en kris av historiska proportioner


Gianluca Buonanno

Förslag till Europaparlamentets resolution om den akuta situationen med irreguljär migration: en kris av historiska proportioner  
B8-0742/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) framhåller i sin senaste rapport, som offentliggjordes den 1 juli 2015, allvaret i och omfattningen av situationen med irreguljär migration över Medelhavet, som särskilt påverkar Italien.

B.     UNHCR drar sig inte för att fastställa att krisen är av historiska proportioner, eftersom under enbart perioden januari–juni ökade antalet personer som anlände från Afrika och Asien med 83 procent, från 75 000 personer under samma halvår 2014 till 137 000 detta år.

C.     Dessa siffror gäller enbart personer som inrest illegalt och blivit registrerade. Därutöver tillkommer tusentals irreguljära migranter som aldrig registrerats, som irrar runt i Europa som spöken.

D.     EU:s åtagande att mellan medlemsstaterna fördela 40 000 flyktingar under två år, varav bara 24 000 av dem som tagit sig i land i Italien, är en droppe i havet och är helt otillräckligt.

1.      Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner att på allvar ta itu med problemet, både uppströms, där dessa personer anländer och nedströms, varifrån de kommer, genom att vidta lämpliga och nödvändiga humanitära, diplomatiska och militära åtgärder.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt till FN:s generalsekreterare.

Rättsligt meddelande