ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 128kWORD 60k
20.7.2015
PE565.728v01-00
 
B8-0750/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно тегленето на пари от банкомат и задължението за предоставяне на обосновка за специалисти и лица, регистрирани по ДДС


Джанлука Буонано

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно тегленето на пари от банкомат и задължението за предоставяне на обосновка за специалисти и лица, регистрирани по ДДС  
B8-0750/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.     като има предвид, че италианското правителство се готви да прокара алинея 7а в закона за реформа на фискалната система, която предвижда санкции за тегленето на пари от банкомат от специалисти и лица, регистрирани по ДДС, които впоследствие не могат да обосноват как са били изразходвани тези средства;

Б.     като има предвид, че тази мярка би целяла проследяване на плащанията с цел провеждане на борба срещу данъчните измами;

В.     като твърди, че подобна мярка, освен че е необоснована от правна и фактическа гледна точка, би довела само до въвеждането на още едно неприятно задължение за съответните категории от лица, принуждавайки ги да пазят старателно всяка разписка за всяко похарчено евро;

Г.     като има предвид, че една фискална мярка не може и не трябва да се превръща в един вид полицейски контрол, упражняван от тоталитарна държава, с явно нарушение на неприкосновеността на личния живот;

1.      приканва Комисията да гарантира, че прилаганите политики за фискален контрол на държавите членки не нарушават основните права на Европейския съюз, предвидени в Хартата на основните права на Европейския съюз и практиката на Съда на Европейския съюз.

Правна информация