ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 125kWORD 60k
20.7.2015
PE565.728v01-00
 
B8-0750/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τις αναλήψεις από ΑΤΜ και την υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών για τους επαγγελματίες και τους εγγεγραμμένους σε μητρώα ΦΠΑ


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις αναλήψεις από ΑΤΜ και την υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών για τους επαγγελματίες και τους εγγεγραμμένους σε μητρώα ΦΠΑ  
B8-0750/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιταλική κυβέρνηση προτίθεται να εγκρίνει, στο πλαίσιο της κατ' εξουσιοδότηση νομοθετικής διαδικασίας, μία νέα παράγραφο, την 7α, η οποία προβλέπει κυρώσεις για αναλήψεις χρημάτων από ΑΤΜ τις οποίες κάνουν επαγγελματίες και εγγεγραμμένοι στα μητρώα ΦΠΑ, χωρίς να είναι σε θέση να δηλώσουν, εν συνεχεία, με δικαιολογητικά με ποιον τρόπο τα δαπάνησαν·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέτρο υποτίθεται ότι έχει στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας των πληρωμών, προκειμένου να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω μέτρο, εκτός του ότι δεν θεμελιώνεται ούτε εκ των πραγμάτων ούτε νομικά, το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει είναι να βαρύνει τις αναφερθείσες κατηγορίες φορολογουμένων με έναν επιπλέον επαχθή διοικητικό φόρτο, καθώς θα υποχρεωθούν να διατηρούν σχολαστικά και το παραμικρό τιμολόγιο για κάθε ευρώ που δαπανήθηκε·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα φορολογικό μέτρο δεν μπορεί ούτε πρέπει να μετατρέπεται σε έλεγχο αστυνομικού τύπου, όπως σε ολοκληρωτικό καθεστώς, και με προφανή παραβίαση της ιδιωτικής σφαίρας·

1.      καλεί την Επιτροπή να ασκεί επιτήρηση, ώστε οι πολιτικές φορολογικού ελέγχου, κατά τη διεξαγωγή τους από τα κράτη μέλη, να μην παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως προβλέπονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου