RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 116kWORD 58k
20.7.2015
PE565.728v01-00
 
B8-0750/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


pangaautomaadist raha väljavõtmise ning professionaalide ja käibemaksukohustuslase registreerimisnumbri omanike aruandluskohustuse kohta


Gianluca Buonanno

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek pangaautomaadist raha väljavõtmise ning professionaalide ja käibemaksukohustuslase registreerimisnumbri omanike aruandluskohustuse kohta  
B8-0750/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et Itaalia valitsus valmistub võtma delegeeritud õigusakti abil vastu lõiku 7 a, millega kehtestatakse karistused professionaalidele ja käibemaksukohustuslase registreerimisnumbri omanikele, kes pärast pangaautomaadist sularaha väljavõtmist ei suuda põhjendada, kuidas nad raha kulutasid;

B.     arvestades, et meetme eesmärk oleks jälgida makseid ja võidelda selle abil maksudest kõrvalehoidumise vastu;

C.     arvestades, et lisaks sellele, et kõnealune meede on põhjendamatu ja sellel puudub õiguslik alus, tekitaks see asjaomastele isikutele veel ühe ebameeldiva kohustuse, sundides neid säilitama hoolikalt kõik kviitungid iga kulutatud euro kohta;

D.     arvestades, et maksumeede ei saa ega tohi muutuda järelevalveks, mis meenutab politseikontrolli totalitaarsetes riikides ja mis vaieldamatult rikub eraelu puutumatuse põhimõtet;

1.      palub komisjonil tagada, et liikmesriikide maksukontrollimeetmed ei rikuks Euroopa Liidu põhiõigusi, mis tulenevad Euroopa Liidu põhiõiguste hartast ja Euroopa Liidu Kohtu praktikast.

Õigusalane teave