ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 134kWORD 59k
20.7.2015
PE565.730v01-00
 
B8-0772/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την ανανέωση χρόνου ομιλίας των κινητών


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανανέωση χρόνου ομιλίας των κινητών  
B8-0772/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιταλικές εταιρείες κινητής τηλεφωνίας TIM, VODAFONE και WIND τροποποίησαν σε βάρος των καταναλωτών τα τιμολογιακά προγράμματά τους για όσους κάνουν χρήση προσφορών που προβλέπουν ανανέωση του χρόνου ομιλίας: τώρα η ανανέωση πρέπει να γίνεται κάθε τέσσερις εβδομάδες αντί για κάθε μήνα·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι με αυτόν τον τρόπο μια ανανέωση χρόνου ομιλίας ισχύει πλέον για 28 μέρες και όχι για 30 ή 31·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τροποποίηση συνεπάγεται για τον χρήστη 13 αντί για 12 ανανεώσεις κατ’έτος, με επιβάρυνση κόστους της τάξεως του 8%·

1.      καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητές της που απορρέουν από τα άρθρα 114 και 169 της ΣΛΕΕ, να λάβει τα άμεσα και ενδεδειγμένα μέτρα για την προάσπιση των οικονομικών και νομικών συμφερόντων των καταναλωτών·

2.      προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει εάν η τροποποίηση αυτή οδηγεί σε παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού βάσει των άρθρων 101 έως 109 της ΣΛΕΕ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου