ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 130kWORD 60k
17.7.2015
PE565.738v01-00
 
B8-0780/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно искане за подновяване на дерогацията, свързана с ограничението на употребата на олово в производството на кристално стъкло


Софи Монтел, Доминик Билд, Флориан Филипо

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно искане за подновяване на дерогацията, свързана с ограничението на употребата на олово в производството на кристално стъкло  
B8-0780/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид Директива 2011/65/ЕС от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.     като има предвид, че директивата от 2011 г.има за цел да ограничи употребата на определени признати за опасни вещества, сред които оловото, в производството на електрически или електронни уреди;

Б.     като има предвид, че кристалното стъкло подлежи на освобождаване от ограничението до 2016 г. въз основа на Директива 69/493/ЕИО от 15 декември 1969 г. относно сближаването на законодателствата на държавите членки, свързани с кристалното стъкло;

В.     като има предвид, че след това най-добрите френски производители на кристал ще бъдат застрашени и че този сектор осигурява 7 000 преки и непреки работни места във Франция, които биха били унищожения, ако освобождаването не бъде продължено;

Г.     като има предвид, че не съществува заместител на оловото за изработването на кристално стъкло;

1.      изисква от Комисията да поднови освобождаването от ограничението за употребата на олово при производството на кристално стъкло.

Правна информация