ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 125kWORD 62k
17.7.2015
PE565.738v01-00
 
B8-0780/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την αίτηση για την ανανέωση της απαλλαγής για τον περιορισμό της χρήσης του μολύβδου για την παραγωγή κρυστάλλων


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αίτηση για την ανανέωση της απαλλαγής για τον περιορισμό της χρήσης του μολύβδου για την παραγωγή κρυστάλλων   
B8‑0780/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/65/ΕΕ της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία του 2011 αποσκοπεί στον περιορισμό της χρήσης ορισμένων ουσιών οι οποίες αναγνωρίζονται ως επικίνδυνες, μεταξύ των οποίων και ο μόλυβδος, για την κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το κρύσταλλο υπόκειται σε περιορισμό της απαλλαγής μέχρι το 2016, βάσει της οδηγίας 69/493/ΕΟΚ, της 15ης Δεκεμβρίου 1969, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα προϊόντα από κρύσταλλο·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, απειλούνται τα γαλλικά κοσμήματα κρυστάλλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας αυτός αντιπροσωπεύει 7.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας στη Γαλλία, οι οποίες, σε περίπτωση μη ανανέωσης της απαλλαγής, θα καταστραφούν·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται υποκατάστατο του μολύβδου για την παραγωγή κρύσταλλου

1.      ζητεί από την Επιτροπή να ανανεώσει την απαλλαγή για τον περιορισμό της χρήσης μολύβδου για την παραγωγή κρυστάλλων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου