RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 115kWORD 57k
17.7.2015
PE565.738v01-00
 
B8-0780/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


nõudmise kohta uuendada kristallitootmisele plii kasutamise piiramise suhtes tehtavat erandit


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek nõudmise kohta uuendada kristallitootmisele plii kasutamise piiramise suhtes tehtavat erandit  
B8-0780/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse 8. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/65/EÜ teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et asjaomase 2011. aasta direktiiviga püütakse piirata teatavate ohtlikuks tunnistatud ainete, sealhulgas plii kasutamist elektri- ja elektroonikaseadmete tootmises;

B.     arvestades, et kristallile on tehtud 15. detsembri 1969. aasta direktiivi 69/493/EMÜ (kristallklaasi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) alusel asjaomasest piirangust erand kuni 2016. aastani;

C.     arvestades, et Prantsusmaa kõige mainekamate kristallitootjate tegevus on seetõttu ohus; arvestades, et Prantsusmaal on asjaomases sektoris otseselt või kaudselt hõivatud 7000 inimest ja kõnealuse erandi pikendamata jätmisel need töökohad kaoksid;

D.     arvestades, et kristallitootmises ei eksisteeri pliile aseainet;

1.      nõuab, et komisjon uuendaks kristallitootmisele plii kasutamise piiramise suhtes tehtavat erandit.

Õigusalane teave