PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 116kWORD 57k
17.7.2015
PE565.738v01-00
 
B8-0780/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


pyynnöstä uusia lyijyn käytön rajoitusta koskeva vapautus kristallilasin valmistuksessa


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys pyynnöstä uusia lyijyn käytön rajoitusta koskeva vapautus kristallilasin valmistuksessa  
B8-0780/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 8. kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     toteaa, että vuoden 2011 direktiivin tarkoituksena on rajoittaa tiettyjen vaaralliseksi todettujen aineiden, kuten lyijyn, käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistuksessa;

B.     toteaa, että kristallilasia koskeva rajoituksesta vapauttaminen on voimassa vuoteen 2016 saakka kristallilasia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 15. joulukuuta 1969 annetun direktiivin 69/493/ETY mukaisesti;

C.     katsoo, että Ranskan hienoin kristalliteollisuus on näin ollen uhattuna; toteaa, että tämä ala työllistää Ranskassa suoraan ja epäsuorasti 7 000 henkeä ja että nämä työpaikat häviäisivät, mikäli vapautusta ei jatketa;

D.     toteaa, että lyijyä ei voida korvata muilla aineilla kristallilasin valmistuksessa;

1.      pyytää komissiota uusimaan lyijyn käytön rajoittamista kristallilasin tuotannossa koskevan vapautuksen.

Oikeudellinen huomautus