FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 121kWORD 57k
17.7.2015
PE565.738v01-00
 
B8-0780/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om krav på förnyat undantag i fråga om begränsning av blyanvändning vid kristallproduktion


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Förslag till Europaparlamentets resolution om krav på förnyat undantag i fråga om begränsning av blyanvändning vid kristallproduktion  
B8-0780/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning,

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Direktivet från 2011 syftar till att begränsa användningen av vissa erkänt farliga ämnen, däribland bly, vid tillverkning av elektriska och elektroniska apparater.

B.     Kristall omfattas av ett undantag från begränsning fram till 2016 på grundval av direktiv 69/493/EEG av den 15 december 1969 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kristallglas.

C.     Flaggskeppen i den franska kristalltillverkningen är nu hotade. Denna sektor svarar i Frankrike för 7 000 direkta och indirekta arbetstillfällen som skulle tillintetgöras om undantaget inte förnyades.

D.     Det finns inget substitut för bly vid kristalltillverkning.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förnya undantaget i fråga om begränsning av blyanvändning vid kristallproduktion.

Rättsligt meddelande