ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 134kWORD 60k
17.7.2015
PE565.740v01-00
 
B8-0782/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно засилването на регулирането на банковия сектор


Софи Монтел, Доминик Билд, Флориан Филипо

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно засилването на регулирането на банковия сектор  
B8-0782/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.     като има предвид, че едно от малкото решения, предложени от властите за овладяването на финансовата криза, беше гъвкавата парична политика, която целеше да сведе лихвените проценти до близки до нулата равнища;

Б.     като има предвид, че поради високото равнище на публичния и частния дълг едно слабо покачване на тези лихвени проценти би било достатъчно за понасянето на съществени загуби от банковите портфейли;

В.     като има предвид, че френският банков модел не е рентабилен, тъй като разходите за придобиване на собствен капитал (10–12%) са по-големи от възвръщаемостта на собствения капитал (6%);

Г.     като има предвид, че интернационализацията на притежаването на публичен дълг поражда уязвимост;

Д.     като има предвид, че претеглянето на риска при изчисляването на коефициента TLAC („Total Loss Absorbing Capacity“ – общ капацитет за покриване на загуби) е чисто козметично, тъй като моделите за претегляне са изградени от самите банки;

1.      призовава Комисията да започне процес на ренационализация на публичния дълг и да увеличи коефициента на ливъридж въз основа на непретеглените спрямо риска общи активи.

Правна информация