ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 127kWORD 60k
17.7.2015
PE565.740v01-00
 
B8-0782/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την ενίσχυση της ρύθμισης των τραπεζών


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της ρύθμισης των τραπεζών  
B8-0782/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις λίγες λύσεις που πρότειναν οι αρχές για τον έλεγχο της οικονομικής κρίσης ήταν μια διευκολυντική νομισματική πολιτική με στόχο τη μείωση των επιτοκίων σε επίπεδα κοντά στο 0%·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμα και μια μικρή αύξηση των εν λόγω επιτοκίων θα ήταν αρκετή για να υποστούν τα τραπεζικά χαρτοφυλάκια σημαντικές απώλειες, με δεδομένο το υψηλό επίπεδο τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου χρέους·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το γαλλικό τραπεζικό μοντέλο δεν είναι προσοδοφόρο, καθώς το κόστος αγοράς ιδίων κεφαλαίων (10 έως 12%) είναι υψηλότερο από την απόδοσή τους (6%)·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνοποίηση της κατοχής των δημόσιων χρεών καθιστά το όλο οικοδόμημα ευάλωτο·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η στάθμιση κινδύνου στον υπολογισμό της TLAC («Συνολική Ικανότητα Απορρόφησης Ζημιών») είναι καθαρά «διακοσμητική» εφόσον τα μοντέλα στάθμισης κινδύνου καταρτίζονται από τις ίδιες τις τράπεζες·

1.      ζητεί από την Επιτροπή να ξεκινήσει διαδικασία επανεθνικοποίησης των δημόσιων χρεών και να αυξήσει τον δείκτη μόχλευσης βάσει των συνολικών στοιχείων ενεργητικού για τα οποία δεν έχει γίνει στάθμιση κινδύνου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου