PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 116kWORD 58k
17.7.2015
PE565.740v01-00
 
B8-0782/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


pankkisääntelyn vahvistamisesta


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys pankkisääntelyn vahvistamisesta  
B8-0782/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että yksi harvoista viranomaisten käyttämistä keinoista rahoituskriisin hillitsemiseen on rahapolitiikan mukauttaminen, jonka tarkoituksena on ollut pitää korkotaso lähellä nollaa;

B.     ottaa huomioon, että koska yksityinen ja julkinen velkaantumisaste on korkea, korkotasojen pienikin nousu riittäisi aiheuttamaan merkittäviä vahinkoja pankeille;

C.     toteaa, että ranskalainen pankkien toimintamalli ei ole kannattava, koska oman pääoman hankkimiskustannukset (10–12 prosenttia) ovat korkeammat kuin sen tuotto (6 prosenttia);

D.     katsoo, että julkisen velan kansainvälistäminen aiheuttaa haavoittuvuutta;

E.     katsoo, että riskien painotus tappioiden kattamiseen tarvittavan kokonaiskapasiteetin (Total Loss Absorbing Capacity) laskennassa on puhtaasti kosmeettista, koska pankit itse laativat painotusmallit;

1.      kehottaa komissiota aloittamaan prosessin julkisten velkojen jälleenkansallistamiseksi ja korottamaan vähimmäisomavaraisuusastetta kokonaisvarojen eikä riskien painotuksen perusteella.

Oikeudellinen huomautus