NÁVRH UZNESENIA
PDF 127kWORD 59k
17.7.2015
PE565.740v01-00
 
B8-0782/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o posilnení bankovej regulácie


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o posilnení bankovej regulácie  
B8-0782/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže jedným z mála riešení, ku ktorému dospeli orgány v záujme ukončenia finančnej krízy, bola otvorenejšia menová politika, ktorej cieľom bolo znížiť úrokové sadzby takmer na nulu;

B.     keďže mierne zvýšenie týchto úrokových sadzieb by stačilo na to, aby portfóliá bánk utrpeli značné straty vzhľadom na vysokú mieru súkromného aj verejného zadlženia;

C.     keďže francúzsky bankový model nie je rentabilný, pretože obstarávacia cena vlastných zdrojov (10 až 12 %) je vyššia ako výnosy z vlastného kapitálu (6 %);

D.     keďže internacionalizácia držby verejných dlhov vedie k problému zraniteľnosti;

E.     keďže váženie rizík pri výpočte celkovej schopnosti absorbovať straty (Total Loss Absorbing Capacity – TLAC) je čisto kozmetickej povahy, pretože modely váženia vytvárajú samotné banky;

1.      žiada Komisiu, aby začala proces renacionalizácie verejných dlhov a zvýšila pomer pákového efektu na základe celkových aktív, a nie rizikovo vážených aktív.

Právne oznámenie