ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 138kWORD 60k
28.7.2015
PE565.744v01-00
 
B8-0786/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно заетостта като основен приоритет


Джанлука Буонано

B80786/2015 Предложение за резолюция на Европейския парламент относно заетостта като основен приоритет  

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.     като има предвид, че в последния доклад на Международния валутен фонд относно еврозоната се подчертава, че без значително ускоряване на растежа, на Италия ще й трябват почти две десетилетия, за да достигне равнището на заетост отпреди кризата;

Б.     като има предвид, че перспективите не са по-добри и за другите държави членки, като високият процент на младежка безработица може да накърни потенциала на човешките ресурси и да доведе до загубата на цяло поколение (изгубено поколение); като има предвид също така, че равнището на безработица продължава да расте, като се увеличава и рискът от подкопаване на капацитета;

1.      приканва Комисията, предвид нейните правомощия в областта на социалната политика и заетостта, правата на работниците и служителите, както и борбата със социалното изключване, да заложи борбата за заетост като основен приоритет на своята дейност.

Правна информация