ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 137kWORD 59k
28.7.2015
PE565.744v01-00
 
B8-0786/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την απασχόληση ως απόλυτη προτεραιότητα


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απασχόληση ως απόλυτη προτεραιότητα  
B8-0786/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ευρωζώνη τονίζει ότι, χωρίς σημαντική επιτάχυνση της ανάπτυξης, η Ιταλία θα χρειαστεί σχεδόν είκοσι χρόνια για να ανακτήσει το προ κρίσης επίπεδο απασχόλησης·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προοπτικές είναι εξίσου αρνητικές για τα άλλα κράτη μέλη, σε σημείο που το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων θα μπορούσε να βλάψει το δυναμικό του ανθρώπινου κεφαλαίου και να δημιουργήσει μια χαμένη γενιά (lost generation)· ότι, επιπλέον, το ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να αυξάνεται, επιδεινώνοντας τον κίνδυνο υποβάθμισης των ικανοτήτων·

1.      καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεδομένων των αρμοδιοτήτων της σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και απασχόλησης, δικαιωμάτων των εργαζομένων και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, να θέσει την επιδίωξη για αύξηση της απασχόλησης ως απόλυτη προτεραιότητα της δράσης της.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου