FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 135kWORD 59k
6.7.2015
PE565.746v01-00
 
B8-0788/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om dannelsen af et udvalg til efterforskning af stjålne kulturgoder og ulovlig erhvervelse


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om dannelsen af et udvalg til efterforskning af stjålne kulturgoder og ulovlig erhvervelse  
B8‑0788/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/60/EU af 15. maj 2014, hvori begrebet "kulturgode" defineres;

B.     der henviser til, at der burde skabes et administrativt samarbejde, tæt forbundet med samarbejdet om stjålne kunstgenstande, mellem EU-medlemsstaterne med hensyn til deres nationale kulturarv;

C.     der henviser til, at forordning (EØF) nr. 3911/92 sammen med det førnævnte direktiv indfører en fællesskabsordning for beskyttelse af medlemsstaternes kulturgoder;

D.     der henviser til, at EU er moralsk forpligtet til at beskytte og værdsætte sin kulturelle og kunstneriske arv;

E.     der henviser til, at den ansøgende medlemsstat kan sagsøge besidderen, eller, hvis en sådan ikke findes, indehaveren ved den ansøgte medlemsstats kompetente domstol med henblik på tilbagelevering af et kulturgode, som er fjernet fra dens område på ulovlig vis;

1.      opfordrer Kommissionen til at danne en arbejdsgruppe bestående af førende eksperter inden for kulturarvsforvaltning, kunsthistorikere, IT-ingeniører og politifolk, som i samarbejde med EU-medlemsstaternes respektive ministre med kompetence på området skal nedsætte et ad hoc-udvalg på EU-niveau med henblik på at lette generhvervelsen og identifikationen af kulturgoder, der befinder sig i andre medlemsstaters uretmæssige besiddelse, og som følge heraf sørge for, at de bliver leveret tilbage til de lande, der anmoder herom, og som kan bevise, at de er genstandenes retmæssige ejere.

 

Juridisk meddelelse