PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 135kWORD 61k
6.7.2015
PE565.746v01-00
 
B8-0788/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la crearea unei comisii de anchetă privind bunurile culturale furate și însușirile ilegale


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la crearea unei comisii de anchetă privind bunurile culturale furate și însușirile ilegale  
B8-0788/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     luând în considerare articolul 2 din Directiva 2014/60/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014, care definește noțiunea de „bun cultural”;

B.     întrucât ar trebui instituită o cooperare administrativă între statele membre în ceea ce privește patrimoniul lor național, în strânsă legătură cu cooperarea din domeniul operelor de artă furate;

C.     întrucât Regulamentul (CEE) nr. 3911/92 introduce, împreună cu directiva menționată anterior, un sistem comunitar de protecție a bunurilor culturale ale statelor membre;

D.     întrucât UE are obligația morală de a proteja și de a pune în valoare patrimoniul său cultural și artistic;

E.     întrucât statul membru solicitant poate introduce pe lângă tribunalul competent din statul membru solicitat, împotriva posesorului sau, în lipsa acestuia, a deținătorului, o acțiune în vederea restituirii unui bun cultural care a părăsit în mod ilegal teritoriul său,

1.      invită Comisia să creeze un grup de lucru alcătuit din cei mai buni experți în materie de gestionare a bunurilor culturale, istorici ai artei, ingineri informaticieni, precum și din forțe de ordine, în colaborare cu diferitele ministere competente din statele membre ale Uniunii, pentru a institui o comisie ad-hoc în cadrul Uniunii care să faciliteze recuperarea și identificarea bunurilor culturale deținute în mod ilegal de alte state membre ale Uniunii, urmărind, prin urmare, restituirea lor către statele solicitante care dovedesc că sunt proprietarii lor legitimi.

Notă juridică