ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 129kWORD 59k
27.7.2015
PE565.750v01-00
 
B8-0792/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно редките заболявания


Джанлука Буонано

B80792/2015 Предложение за резолюция на Европейския парламент относно редките заболявания  

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.     като има предвид, че в четвъртък, 23 юли, на Камарата на депутатите бе представен „Първият доклад относно положението на хората с редки заболявания в Италия“, изготвен от Италианската федерация за редки болести (UNIAMO), от който се вижда, че броят на италианците, страдащи от такива заболявания, е между 450 000 и 670 000 души;

Б.     като има предвид, че в доклада за съжаление се посочва, че все още големите разходи във връзка с грижите за лица, страдащи от редки заболявания, се поемат основно от семействата;

В.     като има предвид, че въпреки усилията, положени през последните години от отделните държави и от Европейския съюз, все още остава много работа във връзка с облекчаването на товара за болните и техните близки;

1.      приканва Комисията, с оглед на нейния опит в областта на общественото здравеопазване, медицината и социалната политика, незабавно да въведе необходимите мерки за икономическа подкрепа на лицата, засегнати редки заболявания, както и на техните семейства;

2.      възлага на своя председател да предаде настоящото предложение за резолюция на Европейската комисия.

Правна информация