RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 130kWORD 57k
27.7.2015
PE565.750v01-00
 
B8-0792/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


haruldaste haiguste kohta


Gianluca Buonanno

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek haruldaste haiguste kohta  
B8-0792/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et neljapäeval, 23. juulil, tutvustati Itaalia Saadikutekojas haruldasi haigusi põdevate isikute olukorda Itaalias käsitlevat esimest aruannet, mille oli koostanud UNIAMO (Itaalia haruldaste haiguste föderatsioon) ja millest nähtub, et selliste haiguste all kannatab Itaalias 450 000 kuni 670 000 inimest;

B.     arvestades, et aruandest nähtub ka, et kahjuks kannab ikka veel suure osa haruldast haigust põdeva isiku hooldamisega seotud kuludest tema perekond;

C.     arvestades, et kuigi viimastel aastatel on võetud meetmeid nii liikmesriikide kui ka Euroopa Liidu poolt, on veel vaja palju ära teha, et leevendada nii haigete kui ka nende omaste koormust;

1.      palub komisjonil, arvestades tema pädevust rahvatervise, ravimite ja sotsiaalpoliitika valdkonnas, võtta vajalikke ja kiireloomulisi meetmeid haruldasi haigusi põdevate isikute ja nende perede majanduslikuks toetamiseks;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsiooni ettepanek komisjonile.

Õigusalane teave