ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 128kWORD 61k
6.7.2015
PE565.752v01-00
 
B8-0794/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την προσέλκυση ανηλίκων (κάτω των 18 ετών) μέσω του διαδικτύου


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προσέλκυση ανηλίκων (κάτω των 18 ετών) μέσω του διαδικτύου  
B8-0794/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση των ανηλίκων στο Διαδίκτυο,

–       έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή έκθεση «EU Kids Online» του 2014,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν όλα τα παιδιά έχουν εύκολη πρόσβαση σε τεχνολογικές συσκευές και, ως εκ τούτου, στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές χώρες η ηλικία για να ανοίξεις λογαριασμό σε κοινωνικό δίκτυο είναι 13 ετών, αλλά η παραποίηση της ημερομηνίας γέννησης είναι εξαιρετικά εύκολη αφού δεν απαιτούνται αποδείξεις·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ιταλία, μέσα σε δύο χρόνια , τριπλασιάσθηκαν οι περιπτώσεις προσέλκυσης μέσω του διαδικτύου, από 4,4% το 2012 σε 14,2% το 2014·

1.      ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει μια μελέτη για τη δυνατότητα αύξησης του ορίου ηλικίας που απαιτείται για την πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους που ενδέχεται να είναι επικίνδυνοι για τα παιδιά, και να καλέσει τους φορείς του διαδικτύου να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για να ελέγχουν την ακρίβεια των διαπιστευτηρίων του χρήστη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου