FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 135kWORD 59k
22.7.2015
PE565.753v01-00
 
B8-0795/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om kontrol med lægemidler og deres udbredelse i EU ved hjælp af en universel databank


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om kontrol med lægemidler og deres udbredelse i EU ved hjælp af en universel databank  
B8‑0795/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at Den Europæiske Union (EU) har indført et strengt system til vurdering af sikkerheden af et lægemiddel, efter at dette har opnået markedsføringstilladelse, og til at træffe passende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt for at beskytte den offentlige sundhed;

B.     der henviser til, at Det Europæiske Lægemiddelagentur spiller en central rolle i overvågningen af lægemiddelsikkerheden i EU;

C.     der henviser til, at Det Europæiske Lægemiddelagentur offentliggør advarsler med hensyn til sikkerhed for patienterne, når det anbefaler væsentlige ændringer i godkendelsen af et lægemiddel;

1.      opfordrer Kommissionen til at tage ovenstående til efterretning med henblik på at føre større kontrol med EU-borgernes sikkerhed og velvære og til at oprette en europæisk databaser over lægemidler, som er opdelt efter deres fælles karakteristika, for at gøre det lettere at finde frem til lægemidler med lignende egenskaber til behandling af EU-borgere, som i en kort periode opholder sig i udlandet, idet man letter kontakten mellem de største europæiske centre for behandling af sygdomme.

 

Juridisk meddelelse