ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 122kWORD 62k
15.7.2015
PE565.754v01-00
 
B8-0796/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη διαχείριση και τον μουσειακό δανεισμό των έργων τέχνης που φυλάσσονται στις αποθήκες


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαχείριση και τον μουσειακό δανεισμό των έργων τέχνης που φυλάσσονται στις αποθήκες  
B8-0796/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 116/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών,

–       έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1081/2012 της Επιτροπής ο οποίος ορίζει τις διατάξεις που διέπουν τη σύνταξη, έκδοση και χρήση των αδειών εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 116/2009,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά τα έργα τέχνης αποτελούν πραγματική πολιτιστική, οικονομική και καλλιτεχνική πηγή πλούτου για τα κράτη και ότι η γνωριμία του κοινού με αυτά μπορεί να αποδειχθεί σημαντική·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά τα ευρωπαϊκά μουσεία διατηρούν στις αποθήκες τους πολλά έργα τέχνης που δεν έχουν εκτεθεί ποτέ στο κοινό λόγω έλλειψης εκθεσιακών χώρων ή παρόμοιων προβλημάτων·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι εν καιρώ κρίσης ο δανεισμός έργων τέχνης μεταξύ διεθνών μουσείων έναντι αμοιβής μπορεί να αποτελέσει εξαιρετικό μέσο για τη χρηματοδότηση περαιτέρω έργων αποκατάστασης και για τη διαφήμιση των αντίστοιχων μουσείων, γεγονός που θα συνέβαλε στη βελτίωση τους και στην ενίσχυση του μουσειακού τουρισμού·

1.      καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δράση για το εν λόγω θέμα με σκοπό την ενίσχυση και βελτίωση της διαχείρισης του μουσειακού δανεισμού, ειδικά όσον αφορά τα έργα τέχνης που δεν εκτίθενται στο κοινό σε καθημερινή βάση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου