RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 114kWORD 57k
15.7.2015
PE565.754v01-00
 
B8-0796/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


muuseumide kogudes hoiul olevate kunstiteoste haldamise ja laenamise kohta


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek muuseumide kogudes hoiul olevate kunstiteoste haldamise ja laenamise kohta  
B8-0796/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 116/2009 kultuuriväärtuste ekspordi kohta,

–       võttes arvesse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 1081/2012, millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 116/2009 sätestatud ekspordilubade koostamist, väljaandmist ja kasutamist reguleerivad eeskirjad,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et kunstiteosed kujutavad endast riikide jaoks sageli tõelist kultuuri-, majandus- ja kunstiressurssi ning et nende tundmine võib olla oluline;

B.     arvestades, et Euroopa muuseumide kogudes on sageli hoiul palju kunstiteoseid, mida ei ole kunagi eksponeeritud näituseruumi puuduse või muude sarnaste probleemide tõttu;

C.     arvestades, et kogudes hoiul olevate kunstiteoste tasuline laenamine rahvusvaheliste muuseumide vahel võib olla kriisi ajal suurepärane vahend, mille abil rahastada muid restaureerimistöid ja suurendada vastavate muuseumikeskuste tuntust, aidates tõsta nende kvaliteeti ja suurendades muuseumide külastatavust;

1.      kutsub komisjoni üles võtma eespool esitatut arvesse, et tõhustada ja parandada museaalide laenamise haldamist, eelkõige kunstiteoste puhul, mida igapäevaselt ei eksponeerita.

Õigusalane teave