PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 116kWORD 58k
15.7.2015
PE565.754v01-00
 
B8-0796/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


museoiden varastoissa säilytettävien taideteosten hoidosta ja niiden lainaamisesta toisille museoille


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys museoiden varastoissa säilytettävien taideteosten hoidosta ja niiden lainaamisesta toisille museoille  
B8-0796/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon kulttuuriesineiden viennistä 18. joulukuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 116/2009,

–       ottaa huomioon komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1081/2012, jossa vahvistetaan neuvoston asetuksessa (EY) N:o 116/2009 säädettyjen vientilupien laatimista, antamista ja käyttöä koskevat säännökset,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     toteaa, että taideteokset ovat usein todellisia kulttuuri- ja taideaarteita valtioille ja että niillä on myös taloudellista merkitystä ja että niiden tunteminen voi olla tärkeää;

B.     ottaa huomioon, että eurooppalaiset museot säilyttävät usein varastoissaan monia taideteoksia, joita ei ole koskaan asetettu yleisön nähtäville näyttelytilojen puutteen tai muiden vastaavien ongelmien takia;

C.     katsoo, että varastoissa säilytettävien taideteosten lainaaminen eri maiden museoiden välillä voisi olla erinomainen keino rahoittaa restaurointia ja tehdä museoita tunnetummiksi; toteaa, että lisäksi se parantaisi museoiden tarjonnan laatua ja lisäisi museoissa käyntiä;

1.      kehottaa komissiota ottamaan huomioon edellä esitetyt seikat sekä tehostamaan ja parantamaan museoiden välistä taideteosten lainaamista ja erityisesti sellaisten taideteosten lainaamista, joita ei yleensä aseteta yleisön nähtäville.

Oikeudellinen huomautus